:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。สวีลี่ลี่ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวไทยสอนศิลปะการสร้างสรรค์ผลงานจากกะลามะพร้าว (ภาพจากเทศบาลเมืองผิงตง)

โครงการหัวหน้าหมุนเวียนของ “Women's Dreams Pavilion of Pingtung” ประจำเดือน ส่งเสริมให้บรรดาสตรีและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในพื้นที่ แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. เทศบาลเมืองผิงตงแถลงว่า ทางเทศบาลและกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง “Women's Dreams Pavilion of Pingtung” ขึ้นที่บริเวณชั้น 3 ของอาคารอเนกประสงค์เมืองผิงตง เมื่อปี 2014 โดยได้เชิญชวนให้สตรีที่อาศัยอยู่ในเมืองผิงตง มาผลัดกันรับหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ โดยไม่จำกัดสัญชาติและสถานภาพ ทั้งยังกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าว สามารถจัดแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์ เวทีแบ่งปันประสบการณ์ และเปิดหลักสูตรฝึกอบรมด้านศิลปหัตถกรรมได้อีกด้วย

New Southbound Policy。นักเรียนมัธยมศึกษาจื้อส่าน (ขวา) สอนให้นักเรียนโรงเรียนต้าถงวิทยาคมในจังหวัดเชียงราย ตรวจเช็คขาเก้าอี้ว่าประกอบเข้ากันดีแล้วหรือไม่ (ภาพจากสำนักงานพัฒนาเยาวชน)

อาสาสมัครเยาวชนนานาชาติไต้หวัน เดินทางไปให้บริการอาสาสมัครยังพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. สำนักงานพัฒนาเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ทางสำนักงานฯ ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไต้หวันอายุระหว่าง 18 – 35 ปี ได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะความสามารถของตนในการให้บริการอาสาสมัคร โดย “คณะอาสาสมัคร The Carpenter's House นครเถาหยวน” ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของอาสาสมัครเยาวชนจากสมาคม The Carpenter's House และบรรดาอาจารย์ - นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจื้อส่าน (Jhih Shan High School) สาขาวิชาชีพงานไม้ ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันอาสาสมั

New Southbound Policy。TECO จัดตั้งเว็บไซต์ให้บริการข้อมูล “Taiwan’s Stories Against COVID-19” แบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดแก่มิตรสหายชาวไทย (ภาพจาก TECO)

TECO เปิดเว็บไซต์ให้บริการข้อมูล “Taiwan’s Stories Against COVID-19” แบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดแก่มิตรสหายชาวไทย

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) แถลงว่า เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว การดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นบททดสอบสำคัญของรัฐบาลทั่วโลก เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดของไต้หวันให้กับมิตรสหายชาวไทย ทาง TECO ได้เรียบเรียงบทความพิเศษที่เกี่ยวกับประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดของไต้หวันเป็นภาษาจีนและไทย รวบรวมรายงานข่าวท

New Southbound Policy。TECO แถลงว่า เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกิจการทุกประเภทของนักธุรกิจไต้หวันในต่างประเทศ กองทุนประกันสินเชื่อต่างประเทศจึงได้จัดตั้งกลไกการค้ำประกันสินเชื่อขึ้นอย่างเป็นทางการ (ภาพจากเว็บไซต์ OCGF)

กองทุนค้ำประกันสินเชื่อต่างประเทศ จัดตั้งกลไกการค้ำประกันสินเชื่อให้กับนักธุรกิจไต้หวันในต่างประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตโรคระบาด

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) แถลงว่า เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการป้องกันโรคระบาด มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศ และประกาศเตือนภัยการเดินทางของรัฐบาล ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกิจการทุกประเภทของนักธุรกิจไต้หวันในต่างประเทศ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อกิจการของนักธุรกิจไต้หวันในต่างประเทศ และช่วยแก้ไขปัญหาความต้องการด้านเง

New Southbound Policy。ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้บูรณาการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับโรคโควิด – 19 โดยประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยและกลุ่มนักธุรกิจไต้หวันในไทย (ภาพจากคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล)

TECO จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อรับมือกับโรคโควิด – 19 พร้อมแบ่งปันประสบการณ์แนวทางป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรการป้องกันโรคระบาด มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศ และประกาศเตือนภัยการเดินทางของรัฐบาล ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกิจการทุกประเภทของนักธุรกิจไต้หวันในต่างประเทศ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) ได้บูรณาการทรัพยากรของหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาน

New Southbound Policy。ดร.หลัวจู๋ฟาง (ซ้าย) ศาสตรเมธาจารย์ แห่ง NCKU เป็นนักวิชาการคนแรกของไต้หวันที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ปี 2020 จาก OIE (ภาพจาก NCKU)

ดร.หลัวจู๋ฟางแห่ง NCKU คว้ารางวัลเกียรติคุณดีเด่น ปี 2020 จาก OIE

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. มหาวิทยาลัยเฉิงกง (National Cheng Kung University, NCKU) แถลงว่า ดร.หลัวจู๋ฟาง ศาสตรเมธาจารย์ คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมชีวภาพ (Department of Biotechnology and Bioindustry Sciences) นักวิชาการที่ได้มุ่งมั่นศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งซึ่งเป็นบ่อเกิดของความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งมานานหลายทศวรรษ เมื่อช่วงที่ผ่านมา ดร.หลัวฯ ยังได้ทำการวิจัยเรื่องโรคตับวายเฉียบพลันของกุ้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นอย่างมาก องค์การโร

New Southbound Policy。นายหลี่จวิ้นถิง (ที่ 2 จากขวา) รองนายกสมาคมนักธุรกิจไต้หวันในจังหวัดชลบุรี เดินทางไปส่งมอบสิ่งของบริจาค เพื่อใช้สำหรับการสกัดกั้นโรคระบาดให้กับโรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย โดยมีนายเหลาเผยจง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ และมีนายเกาเจียฟู่ (ที่ 3 จากขวา)หัวหน้าฝ่ายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน (ภาพจาก OCAC)

นักธุรกิจไต้หวันในไทยร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ช่วยโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลในไทยสกัดกั้นโรคระบาด

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (Overseas Community Affairs Council, OCAC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่สะอาดและปลอดภัย เมื่อวันที่ 15 มี.ค. นายหลี่จวิ้นถิง รองนายกสมาคมนักธุรกิจไต้หวันในจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางไปส่งมอบสิ่งของบริจาค เพื่อใช้ในการสกัดกั้นโรคระบาดให้กับโรงเรีย

New Southbound Policy。นักศึกษา MCU เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมและสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวและผจญภัยใต้ท้องทะเลเป็นเวลา 2 สัปดาห์ที่เกาะภูเก็ต ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา (ภาพจาก MCU)

นักศึกษาของ MCU ไปฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตรการดำน้ำที่ไทย

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหมิงฉวน (Ming Chuan University, MCU) แถลงว่า เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว (Department of Tourism) ของทางสถาบันฯ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยและประเทศอาเซียน นางเหลยจื่อฮุ่ย ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวแห่งวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งหมด 6 คน และนักศึกษาจากคณะนันทนาการศาสตร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยว ทั้งหมด 6 คน รวม 12 คน เดินทางไปจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 31 ม.ค

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา สมาคมนักธุรกิจไต้หวันในจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมส่งมอบสิ่งของบริจาคที่จังหวัดชลบุรี โดยได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนชนบทในพื้นที่ 2 แห่ง (ภาพจาก OCAC)

สมาคมนักธุรกิจไต้หวันในจังหวัดชลบุรีบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการเรียน

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา สมาคมนักธุรกิจไต้หวันในจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมส่งมอบสิ่งของบริจาคให้แก่โรงเรียนชนบทที่จังหวัดชลบุรี ภายใต้การนำของนายซือจวิ้นเสียน นายกสมาคมฯ และนายจางตงหยวน คณะกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้ทยอยนำบรรดาเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เดินทางไปส่งมอบสิ่งของบริจาคที่โรงเรียนบ้านระเวิงราษฎร์อุปถัมภ์ และโรงเรียนบ้านนอก โดยได้นำหนังสือ เครื่องเขียน และทุนการศึกษาไปมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนทั้ง 2 แห่งดังกล่าว

New Southbound Policy。นักศึกษาจาก MCU เข้าเรียนหลักสูตรภาษาไทย (ภาพจาก MCU)

นักศึกษาหลักสูตร IBT ของ MCU เดินทางไปฝึกอบรมที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ในไทย

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหมิงฉวน (Ming Chuan University, MCU) แถลงว่า เพื่อรับมือกับแนวโน้มอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัตน์ หลักสูตรการบริหารธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ (International Business and Trade Program, IBT) ของวิทยาลัยนานาชาติแห่ง MCU ได้มุ่งเน้นการขยายโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศของนักศึกษา และเล็งเห็นถึงความต้องการด้านบุคลากรของบรรดานักธุรกิจไต้หวันในประเทศอาเซียน นางหวังฉุนเสวียน ผู้อำนวยการหลักสูตร IBT และนางเจียงเพ่ยเสวียน อาจารย์ประจำวิชา ได้นำคณะนักศึกษารวม 8 คน เดินทา

1 2 3 4 5 >>