:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันปรับกฎระเบียบการเดินทางเข้าสู่เขตอาณาไต้หวันของชาวต่างชาติ เพื่อตอบสนองต่อการที่หลายประเทศทั่วโลกทยอยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ

กต.ไต้หวันปรับกฎระเบียบการเดินทางเข้าสู่เขตอาณาไต้หวันของชาวต่างชาติ เพื่อตอบสนองต่อการที่หลายประเทศทั่วโลกทยอยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ

เพื่อขานรับมาตรการป้องกันโรคระบาดของศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด (Central Epidemic Command Center, CECC) ของไต้หวัน กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประกาศว่า นับตั้งแต่เวลา 0.00 นาฬิกาของวันที่ 19 มี.ค. เป็นต้นไป ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวันซึ่งมีความประสงค์จะเดินทางเข้าสู่เขตอาณาของไต้หวัน ต้องเป็นผู้ที่มีบัตรถิ่นที่อยู่ (ARC) หรือผู้ที่มีหนังสือรับรองทางราชการของกรมการกงสุล หนังสือสัญญาทางธุรกิจ หรือใบอนุญาตอื่นๆ ที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น นอกเหนือจากกลุ่มบุคคลดั

New Southbound Policy。นายอู๋เจาเซี่ย รมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าร่วมกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดของงาน

ไต้หวัน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) : แนวทางการป้องกันโรคโควิด – 19 ในระลอกที่ 2” ภายใต้กรอบความร่วมมือ GCTF

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่นมา กระทรวงการต่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สถาบันอเมริกาในไต้หวัน สำนักงานไทเป (AIT/T) สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่น – ไต้หวัน สำนักงานไทเป และสำนักงานตัวแทนรัฐบาลออสเตรเลียประจำกรุงไทเป ได้ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) : แนวทางการป้องกันโรคโควิด – 19 ในระลอกที่ 2” ภายใต้กรอบความร่วมมือและฝึกอบรมนานาชาติ (Global Cooperation and Training Framework, GCTF)

New Southbound Policy。มูลนิธิพุทธฉือจี้ส่งมอบข้าวสารที่ไต้หวันประสงค์จะบริจาค ให้แก่ประชาชนในฮอนดูรัส (ภาพจาก COA)

ธารน้ำใจจากไต้หวันหลั่งไหลสู่ประชาคมโลกไม่ขาดสาย ร่วมบริจาคข้าวสารให้ประเทศพันธมิตร

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. สำนักงานเกษตรและอาหาร (Agriculture and Food Agency, COA) แถลงว่า ภายใต้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกเร่งใช้มาตรการควบคุมการเข้า – ออกประเทศตามแนวชายแดน ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานเสบียงอาหารของทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ข้าวสารจากน้ำใจของไต้หวันไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ จึงยังคงสามารถให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศพันธมิตรได้อย่างทันท่วงที ตราบจนปลายเดือนพฤษภาคม ปี 2020 ไต้หวันได้ส่งออก

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. กรมมรดกทางวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยทางทะเลแห่งชาติไต้หวัน ร่วมลงนาม MOU ระหว่างกัน (ภาพจากกระทรวงวัฒนธรรม)

BOCH และ NAMR ร่วมลงนาม MOU มุ่งมั่นผลักดันภารกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจหามรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำ พร้อมทั้งบูรณาการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางทะเล เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายซือกั๋วหลง อธิบดีกรมมรดกทางวัฒนธรรม (Bureau of Cultural Heritage, BOCH) กระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Ministry of Culture, MOC) และนายชิวหย่งฟาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางทะเลแห่งชาติไต้หวัน (National Academy of Marine Research, NAMR) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน โดยมีนายเซียวจงหวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายไช่ชิงเสียง รองประธ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. กต.ไต้หวันแถลงว่า รัฐบาลไต้หวันไม่ยอมรับการกระทำใดๆ อันเป็นการส่งผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเตี้ยวอวี๋ไถของไต้หวัน

กต.ไต้หวันแถลงว่า รัฐบาลไต้หวันไม่ยอมรับการกระทำใดๆ อันเป็นการส่งผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเตี้ยวอวี๋ไถของไต้หวัน

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ต่อกรณีที่สภาเทศบาลเมืองอิชิกากิ ในจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่น ได้ผ่านญัตติว่าด้วยการเปลี่ยนชื่อดินแดนที่ตั้งของหมู่เกาะเซ็งกากุ หรือหมู่เกาะเตี้ยวอวี๋ไถ ให้มีชื่อว่า “โตโนชิโระเซ็งกากุ” กต.ไต้หวันยืนยันหนักแน่นว่า อำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะดังกล่าวเป็นของไต้หวัน การกระทำใดๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงดังกล่าว จะถือเป็นโมฆะในทุกกรณี

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ปธน.ไช่อิงเหวินตรวจเยี่ยม “การบินทดสอบครั้งแรกของเครื่องบินฝึกไอพ่นสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ของกองทัพอากาศไต้หวัน” พร้อมกล่าวปราศรัย (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ปธน.ไช่อิงเหวินตรวจเยี่ยม “การบินทดสอบครั้งแรกของเครื่องบินฝึกไอพ่นสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ของกองทัพอากาศไต้หวัน”

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางไปยังนครไทจง เพื่อตรวจเยี่ยม “การบินทดสอบครั้งแรกของเครื่องบินฝึกไอพ่นสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ของกองทัพอากาศไต้หวัน” พร้อมกล่าวปราศรัยว่า เครื่องบินฝึกไอพ่นสมรรถนะสูง (Advanced Jet Trainer) T-5 Brave Eagle (หรือหย่งอิง แปลว่าเหยี่ยวที่กล้าหาญ) ลำนี้ มีนัยยะที่สำคัญ 2 ประการ ประการแรก เป็นเครื่องบินฝึกไอพ่นสมรรถนะสูงลำแรกที่ผลิตเองในไต้หวัน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่และความก้าวหน้าครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมการบ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา กต.ไต้หวันประกาศผลสัมฤทธิ์ด้านการทูตและเศรษฐกิจการค้า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 ของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ (ภาพจาก MOFA)

ผลสัมฤทธิ์ด้านการทูตและเศรษฐกิจการค้า ในไตรมาสแรกของปี 2020 ของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก การติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าถูกจำกัดอย่างไม่สามารถเลี่ยงได้ เพื่อรับมือกับความท้าทายของสถานการณ์ทั่วโลก กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พร้อมด้วยกระทรวงเศรษฐการ และสมาคมทางการค้ารายสำคัญ จึงได้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 ได้ดึงดูดนักลงทุนและเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในไต้หวัน มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2019 ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross

New Southbound Policy。นายจางฟงหาว (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) ได้นำผู้นำชาวจีนโพ้นทะเล จำนวน 31 คน เดินทางเยี่ยมเยือน OCAC โดยดร. ถงเจิ้นหยวน (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางสวีเจียชิง (แถวหน้าที่ 4 จากขวา) ให้การต้อนรับด้วยตนเอง (ภาพจาก OCAC)

ประธาน OCAC ให้การต้อนรับกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง พร้อมรับฟังความต้องการของผู้ประกอบการชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเล อย่างตั้งใจ

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายจางฟงหาว คณะกรรมการที่ปรึกษากิจการชาวจีนโพ้นทะเลประจำประเทศไทย ได้นำผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลในไทย เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (Overseas Community Affairs Council, OCAC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมีดร.ถงเจิ้นหยวน ประธาน OCAC และนางสวีเจียชิง รองประธาน OCAC ให้การต้อนรับด้วยตนเอง นี่เป็นครั้งแรกที่ดร.ถงฯ ให้การต้อนรับกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเล หลังจากที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งประธาน OCAC ในช่วงที่ผ่านมา โดยนอกจากดร.ถงฯ จะทำความเข้าใจกับความต้องการด้านเวชภัณ

New Southbound Policy。เครือข่ายการให้บริการดูแลด้านสุขภาพแบบปลอดบุหรี่โลก มีกำหนดการจัด “พิธีมอบรางวัลเหรียญทองแก่โรงพยาบาลปลอดบุหรี่” ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีโรงพยาบาลเพียง 10 แห่งทั่วโลกที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งไต้หวันครองสัดส่วน 5 แห่ง (ภาพจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ)

ไต้หวันโกยรางวัลเหรียญทองโรงพยาบาลปลอดบุหรี่มาครอง ครึ่งหนึ่งของจำนวนรางวัลทั้งหมด

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เครือข่ายการให้บริการดูแลด้านสุขภาพแบบปลอดบุหรี่โลก (Global Network for Tobacco Free Healthcare Services, GNTH) มีกำหนดการจัด “พิธีมอบรางวัลเหรียญทองแก่โรงพยาบาลปลอดบุหรี่” ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีโรงพยาบาลเพียง 10 แห่งทั่วโลกที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งไต้หวันครองสัดส่วน 5 แห่ง โดยสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติได้แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลแมคเคย์ เมมโมเรียล (Mackay Memorial Hospital) สาข

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันผลักดันวิดีทัศน์ “เรื่องราวของไต้หวัน – จับมือเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน” บอกเล่าให้ประชาคมโลกรับทราบถึงเรื่องราวความห่วงใยทางมนุษยธรรมของไต้หวัน พร้อมทั้งขอบคุณการเข้าร่วมและการอุทิศคุณประโยชน์ของภาคประชาชน (ภาพจาก MOFA)

วิดีทัศน์ “เรื่องราวของไต้หวัน – จับมือเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน” นำเสนอผลสัมฤทธ์ด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนไต้หวัน

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มภาคประชาชนในไต้หวัน ประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน และองค์การนอกภาครัฐนานาชาติ มาเป็นเวลานาน โดยเมื่อช่วงที่ผ่านมา ได้บริจาคบ้านกึ่งสำเร็จรูป (Prefab House) อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ส่องสว่างให้ประเทศจอร์แดน ตุรกี และอิรัก ขณะเดียวกัน ก็ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน การให้ข้อมูลความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมสตรีเพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพ และการปลอบประโลมสภาพจิตใจ ทั้งนี้ เพื่อช่วยในการปรั

1 2 3 4 5 >>