:::

“ไต้หวันร่วมมือกับเวียดนาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา” พร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน

ภาพโดย กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพโดย กระทรวงศึกษาธิการ

“ไต้หวันร่วมมือกับเวียดนาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา” พร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน
กระทรวงศึกษาธิการ   24 ธ.ค. 61
กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันสาธารณรัฐจีน ขานรับ “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาระหว่างไต้หวันกับเวียดนามขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 ธ.ค.นี้ รวมเวลา 7 วัน โดยได้เชิญตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของเวียดนาม 17 แห่งและสถาบันการศึกษาไต้หวันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของไต้หวัน 10 แห่ง (รวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 7 แห่ง) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 แห่งและโรงเรียนอาชีวะศึกษา 10 แห่งรวมทั้งสิ้น 47 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม โดยในวันที่ 24 ธ.ค. ไต้หวันกับเวียดนามได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน โดยมีนายหลินเถิงเจียว ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันและ นาย Thái Xuân Vinh เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักงานการศึกษา นครโฮจิมินห์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่า ในอนาคตจะ ”ขยายความร่วมมือระหว่างกันในเชิงลึกและเชิงกว้าง”
 
กระทรวงศึกษาธิการผลักดันนโยบายด้านการศึกษาภายใต้หลักการ ”ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายด้าน” อาทิ “โครงการพัฒนาการศึกษาบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 5 ปี”  ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมเรียนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่  การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะครูภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติของบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ กิจกรรมศึกษารากเหง้าของบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ การฝึกงานในต่างประเทศของบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เป็นต้น โดยหวังว่า จะอาศัยความได้เปรียบในด้านภาษาและวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ มาผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่
 
สำหรับกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา” ในครั้งนี้ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่23-29 ธ.ค.นี้ รวมเวลา 7 วัน
 
ส่วนบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่ “ความร่วมมือในอนาคต” โดยหวังว่าภายใต้มิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน จะสามารถผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆ อาทิ ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา จัดตั้งเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างกัน  การศึกษาผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์แลกเปลี่ยนการเยือนและแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและการศึกษา การแบ่งปันทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการบ่มเพาะบุคลากรสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเสริมสร้างบุคลากรสำหรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่