:::

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย ปรับปรุงคู่มือ “มิตรภาพไต้หวัน-ไทย นโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่”

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย ปรับปรุงคู่มือ “มิตรภาพไต้หวัน-ไทย นโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่”

สำนักข่าว CNA วันที่ 3 ม.ค. 62

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เปิดประเดิมปีใหม่ 2019 ด้วยคู่มือ “มิตรภาพไต้หวัน-ไทย นโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่” ฉบับปรับปรุง ซึ่งเป็นการรวบรวมลักษณะรูปแบบและผลสำเร็จจากการผลักดันและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตในหลากหลายด้าน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและไต้หวันในปัจจุบัน ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านที่สอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ของรัฐบาลไต้หวัน

 

เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเห็นผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ได้ดำเนินแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การทูตดิจิตอล การสร้างแพลตฟอร์มทรัพยากรร่วม ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย การให้บริการคำแนะนำปรึกษาตามความต้องการของผู้ประกอบการไต้หวัน รวมถึงการปฏิรูปนวัตกรรมและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาตรการให้ความช่วยเหลือชาวไต้หวันที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศและนักธุรกิจไต้หวัน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทยด้วย


 

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้จัดทำคู่มือ “มิตรภาพไต้หวัน-ไทย นโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่” ฉบับแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและไทย รวมถึงแผนการดำเนินงานและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ และได้จัดทำคู่มือดังกล่าวฉบับปรับปรุงเพื่อต้อนรับปีใหม่ 2562 ด้วย

 

คู่มือ “มิตรภาพไต้หวัน-ไทย นโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่” ฉบับใหม่นี้ เริ่มต้นด้วยการแนะนำการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและไทยในปัจจุบัน และแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านตามนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ จากนั้นเป็นการกล่าวถึงผลสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้ง 7 ด้านตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา ทั้งด้านการทูต เศรษฐกิจการค้า การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข เกษตรกรรม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

 

ในช่วงท้ายของคู่มือจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อแบบ one stop service 7 แห่งและแพลตฟอร์มการให้บริการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันและไทย 9 แห่ง ที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันและชาวไต้หวันที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางให้กับชาวไทยและไต้หวันจากทุกวงการได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้น