:::

ชาวไต้หวันส่วนใหญ่คัดค้านนโยบาย ”1ประเทศ 2 ระบบ” และ “ฉันทามติ 1992” ของจีน

ชาวไต้หวันส่วนใหญ่คัดค้านนโยบาย ”1ประเทศ 2 ระบบ” และ “ฉันทามติ 1992” ของจีน

คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ วันที่ 17 ม.ค. 62

คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวันสาธารณรัฐจีน เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นชาวไต้หวันล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ม.ค. ซึ่งระบุว่า ชาวไต้หวันกว่า 70 % ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย ”1 ประเทศ 2 ระบบ” (75.4% ) และ “ฉันทามติ 1992” (74.3%) นอกจากนี้ ชาวไต้หวันเกือบร้อยละ 80 ต่อต้านจีนที่ไม่เลิกล้มความพยายามใช้กำลังอาวุธจัดการปัญหาไต้หวัน(77.2%) คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ระบุว่า ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าชาวไต้หวันต้องการปกป้องอธิปไตยของชาติและประชาธิปไตยในไต้หวัน อีกทั้งไม่ยอมรับการกระทำของจีนที่พยายามลิดรอนอำนาจอธิปไตยของไต้หวัน

 

คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ย้ำว่า การยืนหยัดอธิปไตยของไต้หวันเป็นฉันทามติของสังคมไต้หวัน ชาวไต้หวันไม่เคยยอมรับแนวคิดหรือแผนการใดๆ ของจีนที่ต้องการล้มล้างอธิปไตยไต้หวัน สำหรับประเด็น “ฉันทามติ 1992” นั้น ในการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้พบว่า 50.6% เห็นว่าสองฝั่งช่องแคบไต้หวันไม่มี “ฉันทามติ 1992” 90.1% เห็นว่า ระหว่างที่รัฐบาลผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ ควรให้ความสำคัญกับรักษาความปลอดภัยและผลประโยชน์ของชาติควบคู่ไปด้วย 86.7% เห็นว่า จีนควรยอมรับความจริงว่า ประเทศสาธารณรัฐจีนยังคงอยู่และควรเคารพความเป็นเอกเทศของไต้หวัน 89.3% เห็นว่า ชาวไต้หวัน 23 ล้านคนจะเป็นผู้ตัดสินอนาคตการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบด้วยตนเอง

 

การสำรวจครั้งนี้ยังพบว่า ชาวไต้หวันส่วนใหญ่ สนับสนุนแนวคิดของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ซึ่งได้แก่หลักการ “4 ต้อง” (76.1%) และ “3 เครือข่ายป้องกัน” (75.2%) นอกจากนี้ 81.4% สนับสนุนแนวคิด “การเจรจาทางการเมืองระหว่างสองฝั่งช่องแคบ ต้องเจรจาโดยรัฐบาลทั้งสองฝ่าย ต้องได้รับการมอบหมายและสอดส่องโดยประชาชนชาวไต้หวัน” 83.1% เห็นว่าหากสองฝั่งช่องแคบไต้หวันเปิดการเจรจาทางการเมืองหรือลงนามข้อตกลงใดๆ ระหว่างกัน รัฐบาลควรพิจารณาบัญญัติเป็นกฎหมายด้วยความระมัดระวัง คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ยังระบุว่า ในอนาคต จะมีการแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดต่อแลกเปลี่ยนหรือปฎิสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบตามสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชาติและผลประโยชน์ของไต้หวันเป็นหลัก ตลอดจนเสริมสร้าง “เครือข่ายปกป้องประชาธิปไตย” ควบคู่ไปกับการปฎิสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันด้วย

 

คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่เน้นย้ำว่า รัฐบาลยืนหยัดที่จะปกป้องอธิปไตย ศักดิ์ศรีของชาติและความผาสุกของประชาชน รวมถึงผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันให้เข้าสู่ระดับปกติ อย่างไรก็ดี จากการที่จีนเพิ่มแรงกดดันให้มีการรวมชาติและสร้างความแตกแยกให้แก่สังคมไต้หวัน อีกทั้งพยายามบีบไต้หวันในเวทีสากล เพื่อให้ไต้หวันยอมรับนโยบาย “1 ประเทศ 2 ระบบ” และ “ฉันทามติ 1992” ดังนั้นรัฐบาลและฝ่ายค้านตลอดจนประชาชนทั้งประเทศ ควรร่วมแรงร่วมใจและสามัคคีกันต่อต้านจีน พร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องให้ทางการจีนต้องยอมรับความคงอยู่ของสาธารณรัฐจีน เคารพความคิดเห็นของชาวไต้หวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดีขึ้น

 

คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่มอบหมายให้ Taiwan Real Survey ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจความคิดเห็นของไต้หวัน ทำการสำรวจดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค.ที่ผ่านมา ใช้วิธีสอบถามทางโทรศัพท์ โดยการสุ่มสำรวจชาวไต้หวันที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปจำนวน1,078 ตัวอย่าง ระดับความน่าเชื่อถือ 95% ระดับความคลาดเคลื่อน ±2.98%