:::

ไต้หวัน – ไทยร่วมส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมจากเมืองหลวงสู่ชนบท เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก

ไต้หวัน – ไทยร่วมส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมจากเมืองหลวงสู่ชนบท เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก

ไต้หวัน – ไทยร่วมส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมจากเมืองหลวงสู่ชนบท เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก

สำนักงานบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงเศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันวันที่ .. 62

 

สำนักงานบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) กระทรวงเศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ของไทย จัด "การประชุมสัมมนาว่าด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจากเมืองหลวงสู่ชนบท ฟื้นฟูการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเครือข่ายนวัตกรรม (APEC Local Innovation Ecosystem Forum)" ขึ้น เมื่อวันที่ .ที่ผ่านมา โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนกันทั้งมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ และแบ่งปันประสบการณ์ของผลสำเร็จ ในด้านนวัตกรรมการพัฒนาจากเมืองหลวงสู่ชนบท ของตัวแทนสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์เครือข่าย ตลอดจนเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เข้าใจถึงแนวโน้มนวัตกรรมในเมืองและชนบท ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมท้องถิ่น

 

 

ปีนี้เป็นปีแรกที่ SMEA ไต้หวันได้เสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการพัฒนาจากเมืองหลวงสู่ชนบทในเวทีการประชุม APEC และจะร่วมดำเนินการกับประเทศรัสเซีย ไทยและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการพัฒนาฯ ขึ้นทั้งหมด รอบ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นที่เมืองทอมสค์ ประเทศรัสเซีย และกรุงไทเป ไต้หวัน เมื่อเดือนมิ.ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับไทย จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งที่ ในรอบปี

 

 

ในการประชุมครั้งนี้ นายเหลยซื่อเชียน ผู้อำนวยการ SMEA ไต้หวัน และนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสสวร่วมเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผอ.เหลยฯ ระบุว่า มูลค่าส่งออกของเมืองหลวงในประเทศเศรษฐกิจต่างๆ ครองสัดส่วนร้อยละ 26 % ขึ้นไป อันเป็นเหตุให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกับไทยและประเทศพันธมิตรอื่นๆ ในการผลักดันและดำเนินการ “แนวคิดการพัฒนาจากเมืองหลวงสู่ชนบท ด้วยระบบนิเวศนวัตกรรม กระตุ้นให้เกิดการเติบโตอย่างยอมรับซึ่งกันและกัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ผอ.เหลยฯ ยังได้ขอบคุณหน่วยงานไทย ที่ให้การสนับสนุนต่อแนวคิดของไต้หวันในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะประสานความร่วมมือกับไทย เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองหลวงและชนบท

 

 

ประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้แบ่งออกเป็น หัวข้อ ได้แก่ “การฟื้นฟูระบบนิเวศนวัตกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอาหาร จากเมืองหลวงสู่ชนบทในไทย” และ “ระบบนิเวศนวัตกรรมการพัฒนาจากเมืองหลวงสู่ชนบท ไปจนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบนิเวศนวัตกรรมการพัฒนาจากเมืองหลวงสู่ชนบท และสรรสร้างประสบการณ์ในอนาคตที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังจะได้ถ่ายทอดหลักการในการพัฒนาโอกาสธุรกิจท้องถิ่น ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง และการร่วมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาคมโลก


 

ในตอนท้ายของกิจกรรม ยังได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมต่างร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับการช่วยชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นแบบยั่งยืนและมีการเติบโตของธุรกิจที่มั่นคง ตลอดจนทำให้ไต้หวันได้รับความสนใจจากทั่วโลกมากขึ้น