:::

แห่งเดียวในไต้หวัน ! NUK และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกันจัดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย ครั้งที่ 4

นายถงซื่อเหิง (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา NUK นางไล่อี๋ซิ่ว (ที่ 1 จากซ้าย) และกรรมการคุมสอบจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน (ภาพจาก NUK)

นายถงซื่อเหิง (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา NUK นางไล่อี๋ซิ่ว (ที่ 1 จากซ้าย) และกรรมการคุมสอบจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน (ภาพจาก NUK)

NUK วันที่ 6 ส.ค. 62

 

เพื่อขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) นับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาสง (National University of Kaohsiung, NUK) ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Sirindhorn Thai Language Institute, Chulalongkorn University) ในการจัดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย สำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (Chulalongkorn University Proficiency Test of Thai as a Foreign Language, CU-TFL) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4  ระหว่างวันที่ 3 – 4  ส.ค. ที่ผ่านมา ข้อสอบทั้งหมดออกแบบและจัดทำขึ้น เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาใน 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ผ่าน “แบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการอ่าน” “แบบทดสอบวัดทักษะการเขียน” และ “แบบทดสอบวัดทักษะการพูด” โดยแบ่งระดับภาษาออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับฝึกพูด (Novice) ระดับกลาง (Intermadiate) ระดับดี  (Advanced) ระดับดีมาก  (Superior) ระดับดีเด่น  (Distinguished)


 

การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย CU-TFL เป็นแบบทดสอบที่สถาบันภาษาไทยสิรินธร ออกแบบและจัดทำขึ้น เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ผลการทดสอบได้รับการยอมรับจากหน่วยงานการศึกษาและภาคธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อรักษาคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการทดสอบ ในสนามสอบทุกรอบ สถาบันภาษาไทยสิรินธร ได้จัดส่งกรรมการคุมสอบ เดินทางมาทำหน้าที่คุมสอบอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้กรรมการคุมสอบ ยังมีหน้าที่ทดสอบทักษะการพูดของผู้เข้ารับการทดสอบด้วย  โดยรายละเอียดการทดสอบมีดังนี้ “แบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการอ่าน” เป็นข้อสอบรูปแบบอัตนัย ให้เวลา 120 นาที “แบบทดสอบวัดทักษะการเขียน” เป็นข้อสอบรูปแบบอัตนัย ให้เวลา 60 นาที ส่วน “แบบทดสอบวัดทักษะการพูด” กรรมการคุมสอบจากประเทศไทย จะเป็นผู้ทำการทดสอบ โดยใช้วิธีสนทนากับผู้ทดสอบ เป็นเวลา 45 นาที


 

ผู้เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ต้องการพิสูจน์ระดับความสามารถทางภาษาไทยของตน หรือความต้องการในการสมัครงานหรือสมัครเรียน ผู้สมัครสอบนอกจาก นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ที่ีมีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังมีนักเรียนในระดับชั้นต้นของ “หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย” ที่จัดหลักสูตรขึ้นโดย NUK ด้วย


 

ในจำนวนนี้ มีนักเรียนบางส่วนที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย ที่ศูนย์ภาษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตงกั่ง เมืองผิงตง เป็นเวลา 1 ปีเต็ม ซึ่งพวกเขาต่างให้ความเห็นว่า รู้สึกสนุกไปกับการเรียนภาษาไทย และยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน อีกทั้งได้ฝึกทำอาหารไทยเลิศรสและงานฝีมือ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จึงไม่ลังเลที่จะบอกต่อและแนะนำให้บรรดารุ่นน้องมาร่วมเรียนภาษาไทยด้วยกัน


 

ในการเข้าร่วมทดสอบทักษะการฟัง - อ่านในครั้งนี้ ทุกคนต่างมีความประทับใจ ในภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและอาหารการกินเป็นพิเศษ โดยหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสศึกษาค้นคว้าภาษาไทยเพิ่มเติม และหวังให้การทดสอบสมรรถภาพทางภาษาไทยในครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์สมรรถภาพทางภาษาไทยของตน และสั่งสมประสบการณ์เพื่อให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบในการสมัครเรียนต่อ หรือทำงานในภายภาคหน้า


 

NUK แถลงว่า การร่วมมือจัดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย สำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (CU-TFL) กับสถาบันภาษาไทยสิรินธร นอกจากจะเป็นการให้บริการทดสอบความสามารถทางภาษา กับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศแล้ว ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การทดสอบครั้งนี้จะเป็นการขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ บ่มเพาะบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา มากกว่า 2 ภาษาขึ้นไป นอกจากนี้ ยังเป็นการคงไว้ซึ่งความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ร่วมผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – ไทยในด้านต่างๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อุตสาหกรรมสืบไป