:::

NSYSU จัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระหว่างไต้หวัน – ไทย

ผศ.ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ ประธานหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำรายละเอียดหลักสูตร (ภาพจาก NSYSU)

ผศ.ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ ประธานหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำรายละเอียดหลักสูตร (ภาพจาก NSYSU)

NSYSU วันที่ 14 .. 62

 

เพื่อขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยจงซาน (National Sun Yat-sen University, NSYSU) รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ระหว่างไต้หวัน – ไทย ครั้งที่ ซึ่งในครั้งนี้ได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ ที่จัดขึ้นที่ไต้หวัน โดยในอนาคต คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Department of Biological Sciences) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Institute of Biomedical Sciences) แห่ง NSYSU คาดหวังจะกระชับความร่วมมือกับไทย เพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างไต้หวัน – ไทย ให้เกิดความแนบแน่นยิ่งขึ้น


 

คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่ง NSYSU มีกำหนดการจัดงานสัมมนาว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ระหว่างไต้หวัน – ไทย ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 .โดยงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันโดยคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่ง NSYSUและคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวม คนเดินทางมาเข้าร่วมงานสัมมนาในไต้หวัน พร้อมนี้อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University, NTU) มหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ (National Chengchi University, NCCU) มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติจางฮั่ว (National Changhua University of Education, NCUE) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นครเกาสง (Kaohsiung Medical University, KMU) และมหาวิทยาลัยฉือจี้ (Tzu Chi University, TCU) ต่างเดินทางมาเข้าร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย


 

เจียงโหย่วจง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่ง NSYSU กล่าวว่า หัวข้อหลักในงานสัมมนาครั้งนี้ ครอบคลุมถึงประเด็น “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในทางชีวภาพการแพทย์” โดยจัดให้นักศึกษา NSYSUและนักศึกษาไทย นำเสนอรายงานในหัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้อง และการแบ่งกลุ่มอภิปรายการทดลองในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการสังเกตการณ์ระหว่างการทดลอง โดยในระหว่างการสัมมนา ศาสตราจารย์ไต้หวัน ศาตราจารย์ไทยและนักศึกษาไทย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน หลังเสร็จสิ้นการสัมมนา ศาตราจารย์และนักศึกษาไทยต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ได้รับประโยชน์มากมาย จากการเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้


 

เพื่อขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี (Institute of Medical Science and Technology) แห่ง NSYSU ได้กระชับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทั้งสองสถาบันได้ร่วมลงนามกันในหลักสูตร Joint Dual-degree นอกจากนี้ ในการเดินทางมาเยือนของตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ ผศ.ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ ประธานหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คาดหวังว่าในอนาคตจะกระชับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับ คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีแห่ง NSYSU ต่อไป