:::

คณะทูตเกษตรเยาวชน ปี 2019 เยือนภาคเหนือของไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทางอุตสาหกรรม วิชาการและการวิจัย

คณะทูตเกษตรเยาวชน ปี 2019 เยือนภาคเหนือของไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทางอุตสาหกรรม วิชาการและการวิจัย

คณะทูตเกษตรเยาวชน ปี 2019 เยือนภาคเหนือของไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทางอุตสาหกรรม วิชาการและการวิจัย

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย วันที่ 20 ส.ค. 62
 
คณะทูตเกษตรเยาวชน ปี 2019 ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการการเกษตร สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา และเข้าเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัยนานาชาติและธุรกิจการเกษตร และร่วมแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานด้านการเกษตรต่างๆ ตลอดช่วงเวลา 3 วันที่พำนักอยู่ในกรุงเทพฯ

 
หลังจากที่คณะทูตเกษตรเยาวชนได้เสร็จสิ้นจากการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพฯ ตามแผนกำหนดการแล้ว จึงได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 ส.ค. เพื่อเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานด้านการเกษตร โดยสถานที่ที่เข้าเยี่ยมชมแห่งแรกคือสถานีเกษตรหลวงปางดะ (Pang Da Royal Agricultural Station) ซึ่งเจ้าหน้าที่วิจัยของสถานีเกษตรหลวงปางดะได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสถานที่แห่งนี้ ว่าก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ ชี้แนะการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร นอกจากนี้ยังได้นำคณะฯ เดินชมรอบบริเวณพื้นที่เกษตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจการต่างๆ ในสถานีแห่งนี้ อันประกอบด้วย การนำเมล็ดพันธุ์มาทดลองปลูกในแปลงสาธิต การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการกิจการทหารผ่านศึก (Verterans Affiars Council, VAC) สภาบริหารสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และมหาวิทยาลัยจงซิง (National Chung Hsing University, NCHU) ต่างก็มีความร่วมมือในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานีเกษตรหลวงปางดะมาเป็นเวลานานด้วยเช่นกัน
 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ส.ค. คณะทูตเกษตรเยาวชนได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม “โรงงานแปรรูปขิง” ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจการของนักลงทุนไต้หวัน โดยผู้ประกอบการไต้หวันได้แบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างกิจการ รูปแบบการดำเนินกิจการและการทำการตลาดต่างๆ เป็นต้น และได้ร่วมแลกเปลี่ยนอภิปรายกับคณะทูตเกษตรเยาวชน ในประเด็นแรงงานภาคเกษตรไม่เพียงพอและด้านสวัสดิการแรงงานเป็นต้น

 
ช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะทูตเกษตรเยาวชนได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดลำพูน เพื่อเข้าเยี่ยมชม “ บริษัท หงต้า จำกัด” (Hongda Company Limited) และ “บริษัท จินฮุย จำกัด” (Chin Hui Co., Ltd.) โดยนอกจากจะทำความเข้าใจกับขั้นตอนการแปรรูปลำไย การเก็บน้ำผึ้งและขั้นตอนการผลิตต่างๆ แล้ว ผู้ประกอบการยังร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในประเด็นการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการบริหารกิจการในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะทูตเกษตรเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
 

ช่วงเช้าวันที่ 16 ส.ค. คณะทูตเกษตรเยาวชนได้เข้าเยี่ยมชม “บริษัทเชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำกัด” (Chiang Mai Healthy Product Co.,Ltd.) และ “บริษัทไท่เต๋อลี่” โดยผู้ประกอบการได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การก่อตั้งกิจการ และการจัดตั้งระบบการบริหารจัดการ รวมถึงได้ให้แนวทางการวางแผน ด้านการลงทุนและก่อตั้งกิจการในต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะร่วมประสานความร่วมมือด้านการลงทุนกับคณะทูตเกษตรเยาวชนในภาคการเกษตรระหว่างไต้หวัน - ไทยต่อไป
 

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะทูตเกษตรเยาวชนได้เข้าเยี่ยมชมร้านค้าในสถานีเกษตรหลวงปางดะ คณะทูตเกษตรเยาวชนมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับการชี้แนะแนวทางการผลิตพืชเศรษฐกิจ การประทับ QR – Code เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาและรูปแบบการตลาดของโครงการหลวง เพื่อช่วยยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และส่งมอบสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีให้แก่ผู้บริโภค