:::

การประชุม Workshop Meeting of Heads of NPOs ครั้งที่ 60 จัดขึ้นที่ไต้หวันเป็นครั้งแรก

พิธีเปิดการประชุม Workshop Meeting of Heads of National Productivity Organizations (WSM) ครั้งที่ 60 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ณ กรุงไทเป (กระทรวงเศรษฐการ)

พิธีเปิดการประชุม Workshop Meeting of Heads of National Productivity Organizations (WSM) ครั้งที่ 60 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ณ กรุงไทเป (กระทรวงเศรษฐการ)

กระทรวงเศรษฐการ วันที่ 22 .. 62

 

พิธีเปิดการประชุม Workshop Meeting of Heads of National Productivity Organizations (WSM) ครั้งที่ 60 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization, APO) เมื่อวันที่ 22 .ณ กรุงไทเป โดย Dr. AKP Mochtan เลขาธิการ APO และนายสวี่เสิ่งสง ผู้อำนวยการ China Productivity Center (CPC) ผู้แทนสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันประจำ APO ร่วมกันเป็นประธานในพิธี นางหวังเหม่ยฮวา รมชกระทรวงเศรษฐการ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ และได้ขึ้นกล่าวปราศรัย ซึ่งมีผู้แทนจาก 18 ประเทศสมาชิก APO เข้าร่วม พร้อมด้วยตัวแทนกระทรวงเศรษฐการและคณะกรรมการการเกษตรของไต้หวัน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทั้งในและต่างประเทศร่วมร้อยคน เดินทางมาเป็นสักขีพยานการจัดการประชุม APO ประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ ในไต้หวันเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ที่ไต้หวันเข้าร่วมเป็นสมาชิก APO มาเป็นเวลากว่า 58 ปี


 

WSM เป็นการประชุมประจำปีครั้งสำคัญของ APO โดยในทุกปี APO จะมีการวางแผนจัดโครงการตามความต้องการทางเศรษฐกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก กว่า 10 รายการ โดยยึดตามข้อเสนอและมติของที่ประชุมฯ โดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกจะจัดส่งตัวแทนภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ไปเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการของ APO หลังจากที่ไต้หวันได้ยื่นขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีหลายครั้ง ในที่สุดก็ได้รับอนุมัติจากสำนักเลขาธิการ APO ในปี 2018 ให้ไต้หวันเป็นสถานที่จัดการประชุม Workshop Meeting of Heads of National Productivity Organizations (WSM) ครั้งที่ 60 ซึ่งมีความหมายยิ่งใหญ่ต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นอย่างมาก


 

นางหวังเหม่ยฮวา รมชเศรษฐการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนชาวไต้หวัน ในการต้อนรับบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากประเทศสมาชิกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปี และได้ชี้แจงถึง “โครงการอุตสาหกรรมนวัตกรรม 5 + 2” และนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ซึ่งเป็นทิศทางนโยบายที่รัฐบาลไต้หวันได้มุ่งผลักดันมาตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งได้กระตุ้นให้เกิดการปรับโครงสร้าง และยกระดับอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ระหว่างไต้หวันกับประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยรอบ นอกจากนี้ ไต้หวันยังได้เร่งผลักดัน “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัจฉริยะ” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เชื่อมโยงท้องถิ่น” “เชื่อมโยงอนาคต” และ “เชื่อมโยงนานาชาติ” โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถช่วยยกระดับศักยภาพทางดิจิทัลของธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสอดคล้องกับการบูรณาการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างกระตือรือร้น เพื่อกระตุ้นการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายอุตสาหกรรม 4.0


 

การประชุมเชิงปฏิบัติการของ APO ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 .ซึ่งตามกำหนดการ ผู้แทนประเทศสมาชิกจะร่วมกันพิจารณาทบทวนและประเมินผลสถานการณ์ การดำเนินการของทุกโครงการ เพื่อทำความเข้าใจกับผลกระทบที่ประเทศสมาชิกได้รับจากโครงการ นอกจากนี้ APO ยังได้เชิญประเทศสมาชิกบางส่วน ขึ้นกล่าวรายงานในหัวข้อพิเศษ โดยคาดหวังว่า จากการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ประเทศสมาชิกจะนำแนวคิดการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผลสัมฤทธิ์จากการลงมือปฎิบัติจริง แบ่งปันให้กับประเทศอื่นๆ เพื่อร่วมกันกระตุ้นการเติบโตและพัฒนาของเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ยั่งยืนสืบไป