:::

NARLabs ร่วมลงนามกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยแบบทวิภาคีกับ NSTDA

ดร. หวังหย่งเหอ (ที่ 2 จากซ้าย) ผอ. NARLabs และดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (ที่ 2 จากขวา) ผอ. NSTDA ร่วมลงนามในกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยแบบทวิภาคี และได้ร่วมถ่ายภาพกับนายเฉินหมิงจื้อ (ที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศแห่ง NARLabs และดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร (ที่ 1 จากขวา) รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ NSTDA

ดร. หวังหย่งเหอ (ที่ 2 จากซ้าย) ผอ. NARLabs และดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (ที่ 2 จากขวา) ผอ. NSTDA ร่วมลงนามในกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยแบบทวิภาคี และได้ร่วมถ่ายภาพกับนายเฉินหมิงจื้อ (ที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศแห่ง NARLabs และดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร (ที่ 1 จากขวา) รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ NSTDA

NARlabs วันที่ .. 62

 

เมื่อวันที่ .ที่ผ่านมา ดรหวังหย่งเหอ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประยุกต์แห่งชาติ (National Applied Research Laboratories, NARLabs) ของไต้หวัน และดรณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (National Science and Technology Development Agency, NSTDA) ของไทย ได้ร่วมลงนามในกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยแบบทวิภาคี เพื่อดำเนินการตอบรับตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลไต้หวันอย่างเต็มที่ โดยในอนาคตทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในด้านการเร่งลงทุนทรัพยากรและเจ้าหน้าที่วิจัยอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การประมวลผลความเร็วสูงบนเครือข่าย การเกษตรแม่นยำสูง การแพทย์ชีวภาพ เซนเซอร์เซมิคอนดัคเตอร์ และเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร และจัดคณะไปเยี่ยมเยือนหน่วยงานระหว่างกัน รวมทั้งการจัดประชุมและสัมมนาแบบทวิภาคี อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวัน และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทย


 

NSTDA เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ซึ่งภายในองค์กร NSTDA ยังประกอบด้วยหน่วยงานย่อยอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (National Metal and Materials Technology Center, MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center, NECTEC) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้สังกัดของ NSTDA โดยมีภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย ด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การบ่มเพาะและแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมไปจนถึงการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ เป็นต้น


 

เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ NARLabs ได้จัดตั้ง “สำนักงาน NARLabs ประจำกรุงเทพมหานคร” ขึ้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ NSTDA และได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ NSTDA ด้วย ในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือและสร้างความเชื่อมโยง ภายใต้พื้นฐานของ MOU อย่างเป็นรูปธรรม NARLabs คาดหวังที่จะริเริ่มวางรากฐานในไทย โดยจะนำเสนอผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอันล้ำหน้าของสถาบันฯ ในการร่วมเจรจาแสวงหาโอกาสความร่วมมือกับ NSTDA ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาและการวิจัยของไต้หวัน – ไทย ในเชิงลึก พร้อมหวังว่าจะเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ สู่ประเทศอื่นๆ ที่เป็นประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ต่อไป


 

โดยในการเดินทางมาเยือนไต้หวันครั้งนี้ มีผอณรงค์ ศิริเลิศวรกุล เป็นผู้นำคณะ ซึ่งนอกจากการร่วมลงนามระหว่างกันแล้ว ยังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก (2019 Global Science &Technology Leaders Forum) ที่จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไต้หวัน และยังได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีไต้หวัน (Taiwan Instrument Research Institute, NARLabs) และศูนย์ประมวลผลประสิทธิภาพสูงแห่งชาติ (National Center for High - performance Computing) ที่ตั้งอยู่ในเมืองซินจู๋ เพื่อทำความเข้าใจกับพลังแห่งเทคโนโลยีของ NARLabs ในเชิงลึก โดยในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือระหว่างกัน อย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีระหว่างกันสืบไป