:::

ปธน.ไช่ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “คณะกรรมาธิการนโยบายการต่างประเทศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา”

ปธน.ไช่อิงเหวินได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “คณะกรรมาธิการนโยบายการต่างประเทศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา” พร้อมถ่ายรูปหมู่ เพื่อเป็นที่ระลึก (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ปธน.ไช่อิงเหวินได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “คณะกรรมาธิการนโยบายการต่างประเทศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา” พร้อมถ่ายรูปหมู่ เพื่อเป็นที่ระลึก (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 11 .. 62

 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 .ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “คณะกรรมาธิการนโยบายการต่างประเทศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา” (The National Committee on American Foreign Policy, NCAFP) พร้อมกล่าวว่า ไต้หวันเป็นแนวหน้าที่ยืนหยัดปกป้องและธำรงไว้ซึ่งคุณค่าของประชาธิปไตย โดยจะเสริมสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับสหรัฐอเมริกาและประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันปกป้องค่านิยมและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย โดยใช้จุดเด่นและจุดแข็งของไต้หวัน ร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาคมโลกเพิ่มมากขึ้น


 

ปธน.ไช่ฯ ชี้แจงว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบัน ไต้หวันและสหรัฐฯ ได้ริเริ่มความร่วมมือใหม่ระหว่างกันอย่างต่อเนื่องหลายประการ อาทิ การจัดตั้ง “กลไกที่ปรึกษาด้านการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ในภูมิภาคอินโด แปซิฟิก” (Indo-Pacific Democratic Governance Consultations) และ “การประชุมเสวนาระหว่างประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก” (Pacific Island Dialogue) ซึ่งไต้หวันและสหรัฐฯ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นต้น เน้นย้ำให้เห็นถึง ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ มีความแนบแน่นขึ้นเป็นลำดับ


 

ปธน.ไช่ฯ เผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา หลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย Taipei Act แล้ว คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ก็ได้ผ่าน ร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นฉบับของสภาผู้แทนราษฎร ปธน.ไช่ฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ จากทุกพรรคการเมืองที่สนับสนุนไต้หวัน ให้มีส่วนร่วมในเวทีนานาชาติ อย่างหนักแน่นมาโดยตลอด


 

ปธน.ไช่ฯ ระบุว่า สหรัฐฯ เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการค้าและทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไต้หวัน โดยจะเห็นได้จากการที่ไต้หวัน – สหรัฐฯ ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ มากว่า 21 รอบ ภายใต้กรอบความร่วมมือ GCTF (Global Cooperation and Training Framework) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยในปีนี้ ไต้หวันยังได้เชิญญี่ปุ่นและสวีเดน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในบางรอบ แสดงให้เห็นว่า การอุทิศคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาในภูมิภาคของไต้หวัน ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ตลอดจนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ให้กับประเทศในภูมิภาคอินโด แปซิฟิกต่อไป


 

ปธน.ไช่ฯ กล่าวปิดท้ายว่า คณะตัวแทนฯ ที่มาเยือนในครั้งนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ โดยเฉพาะ “คณะกรรมาธิการนโยบายการต่างประเทศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา” ที่นับว่าเป็นคลังสมองและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ที่ฝ่ายไต้หวันให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปธน.ไช่ฯ ขอบคุณคณะตัวแทนฯ และมิตรสหายมากมาย ที่ให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างหนักแน่นมาเป็นเวลาช้านาน และร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาคมโลก ตลอดจนคาดหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะร่วมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่างๆ มากขึ้นในอนาคต