:::

คณาจารย์ด้านสุนทรียศาสตร์ไต้หวัน เดินทางเยือนกรุงเทพฯ สำรวจความงามที่ผสมผสานศิลปะ เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิต

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ร่วมถ่ายภาพกับคณะอาจารย์ไต้หวัน ที่เดินทางไปเยี่ยมชม (ภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ร่วมถ่ายภาพกับคณะอาจารย์ไต้หวัน ที่เดินทางไปเยี่ยมชม (ภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ)

กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 18 .. 62

 

เมื่อวันที่ 18 .กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า ปีนี้ทางกระทรวงฯ ได้จัด “โครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศของอาจารย์ด้านสุนทรียศาสตร์” เป็นครั้งแรก โดยในจำนวนคณะที่ร่วมโครงการครั้งนี้ มีรองศาสตราจารย์เฉินหวิ่นเหวิน ประธานร่วมโครงการฯ ได้นำคณะอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 20 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสุนทรียศาสตร์ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 – 21 .เป็นเวลา วัน


 

โดยโรงเรียนที่มีกำหนดการเดินทางไปเยี่ยมชมในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (Wells International School) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (The Demonstration School of Silpakorn University) โดยนายวิสุทธิ์ โพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ กล่าวแนะนำว่า ทางโรงเรียนได้ประยุกต์ใช้ “การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional learning Community, PLC) ในการพัฒนาหลักสูตร ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางศิลปศาสตร์ (Art – based) ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางศิลปะ ผสมผสานเข้ากับหลักสูตรการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาสุนทรียศาสตร์ของไต้หวัน รองผอวิสุทธิ์คาดหวังที่จะเห็น การแลกเปลี่ยนในเชิงลึกระหว่างทั้งสองฝ่ายในอนาคต


 

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School) ยังได้แนะนำหัวใจของการพัฒนาการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ในโรงเรียน โดยยึดหลัก ประการ ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ แอนิเมชัน การออกแบบ และศิลปะสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบศักยภาพการแข่งขันของตน ผ่านเนื้อหาการเรียนรู้ที่หลากหลาย และทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์ จากนั้นได้นำคณะอาจารย์ไต้หวันเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนศิลปะทุกแขนง โดยอาจารย์สอนดนตรีของโรงเรียน ได้จัดการแสดงดนตรี ด้วยเครื่องดนตรีไทย และได้มอบขลุ่ยไม้ ให้คณะอาจารย์คนละเลา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านดนตรีระหว่างกัน


 

กระทรวงศึกษาธิการแถลงว่า โครงการศึกษาดูงานด้านสุนทรียศาสตร์ของคณะอาจารย์ในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Normal University, NTNU) คัดเลือกอาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 60 คน โดยอาจารย์แต่ละคนได้รับงบประมานอุดหนุนการเดินทางสูงสุด ร้อยละ 39.27 ซึ่งคณะอาจารย์ทั้งหมดได้ทำการแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 20 คน เพื่อทยอยกันเดินทางไปยังประเทศไทย เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาด้านสุนทรียศาสตร์ ระดับนานาชาติ