:::

ตัวแทนรพ. CCH เดินทางไปจัดเวิร์คช็อปด้านการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะยาวที่ไทย

รพ. CCH และกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนาม MOU ระหว่างกัน (ภาพจาก CCH)

รพ. CCH และกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนาม MOU ระหว่างกัน (ภาพจาก CCH)

CCH วันที่ 22 พ.ย. 62

 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศไทย ในการเสริมสร้างกำลังบุคลากร และการวางแผนนโยบายในระยะยาว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (Changhua Christian Hospital, CCH) ได้เร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์ ระหว่างไต้หวัน – ไทยในเชิงลึก สอดรับกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยได้ตอบรับคำเชิญของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของไทย เดินทางไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะยาวที่ประเทศไทย เมื่อระหว่างวันที่ 18 – 19 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยในระหว่างการประชุม นพ. หวังเหวินฝู่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลู่กังคริสเตียน วิทยาเขตฉางชิง  (Lukang Christian Hospital) ในเมืองจางฮั่ว และคณะตัวแทนรวม 3 คน ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ด้านการเสริมสร้างกลไกในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมของไต้หวัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


 

โดย CCH แถลงว่า สืบเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจในประเทศอาเซียน และความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ส่งผลให้หลายประเทศ ทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ตามรายงานของสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ในปี 2030 ประชากรผู้สูงอายุในไทย จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์ ดังนั้น ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นระบบการดูแล สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และการส่งเสริมสุขภาพ ต่างถือเป็นทิศทางนโยบายสุขภาพแห่งชาติของไทยในอนาคต


 

โดย CCH เผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะยาวในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 กว่าคน ประกอบด้วย ตัวแทนศูนย์ดูแลรายวันในพื้นที่ของไทย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสนใจต่อ งานด้านการดูแลระยะยาว


 

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า แม้ว่าเทียบกับไต้หวันแล้ว การพัฒนาร่างนโยบายด้านการดูแลระยะยาว และความตระหนักต่อสภาวะวิกฤตของไทย จะล่าช้ากว่าไต้หวัน แต่จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คาดว่านอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรายวันได้เรียนรู้ประสบการณ์จากไต้หวัน อันจะช่วยลดเวลาในการเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก ในขณะเดียวกันก็ทำให้มีปณิธานที่มุ่งมั่นมากขึ้นด้วย


 

นอกจากนี้ นพ.ขวัญชัย ยังเห็นด้วยกับแนวทางการรักษาของไต้หวัน ที่ประยุกต์ใช้วิธีการบำบัดหลายแง่มุม ในการรักษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเป็นแนวทางที่ไทย ควรนำไปประยุกต์ใช้เป็นหลักอ้างอิงในการพัฒนาต่อไปในอนาคต


 

ทั้งนี้ CCH แถลงปิดท้ายว่า ในระหว่างการประชุมได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันกับกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลหัวเฉียวของไทย รวมทั้งยังมีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (Chakri Naruebodindra Medical Institute) โดยในปัจจุบัน สถาบันแห่งนี้กำลังเตรียมวางแผนจัดสรรหมู่บ้านสุขภาพ ซึ่งไต้หวันสามารถแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อใช้ในการอ้างอิงให้กับทางสถาบันฯ ต่อไป ในท้ายสุดนี้ ทางตัวแทนไต้หวันคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตไทยและไต้หวัน จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์อัจฉริยะ หรือด้านการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะยาว เป็นต้น