:::

“Foreign Professionals Act” ได้ผลอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อวันที่ 27ธ.ค. NDC แถลงว่า จนวันที่ 24 ธ.ค. 2019 ทางสำนักงานฯ ได้ออกบัตรทองการจ้างงานชาวต่างชาติแล้วจำนวน 540 ใบ (ภาพจาก NDC)

เมื่อวันที่ 27ธ.ค. NDC แถลงว่า จนวันที่ 24 ธ.ค. 2019 ทางสำนักงานฯ ได้ออกบัตรทองการจ้างงานชาวต่างชาติแล้วจำนวน 540 ใบ (ภาพจาก NDC)

NDC วันที่ 27 .. 62

 

เมื่อวันที่ 27 .คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ (National Development Council, NDC) แถลงว่า กฎหมายว่าด้วยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ (Act for Recruitment and Employment of Foreign Professionals) หรือ “Foreign Professionals Act” ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018 ที่ผ่านมา เพื่อผ่อนปรนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการตรวจลงตรา วีซ่าทำงาน หรือกฎระเบียบการย้ายถิ่นของบุคลากรชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองด้านการประกันภัย ค่าภาษีอากร และการเกษียณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ ให้เข้ามาทำงานและพำนักอาศัยในไต้หวัน ผ่านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและความเป็นอยู่ที่เป็นมิตร ด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันนี้ มีผลสัมฤทธิ์ที่เด่นชัดมากขึ้น


 

โดยในจำนวนนี้ ประเด็นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ทางการกำหนด นอกเหนือจากสาขาอาชีพหลักทั้ง ประการ อาทิ ด้านเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ การศึกษา และการเงิน ที่สามารถทำการยื่นขออนุมัติ “บัตรทองการจ้างงาน” (Employment Gold Card) ซึ่งเป็นบัตรที่รวบรวมเอา เอกสารสำคัญมารวมไว้ในบัตรใบเดียวได้ ซึ่งจนวันที่ 24 .. 2019 ที่ผ่านมา ได้มีการออกบัตรทองการจ้างงานแล้วกว่า 540 ใบ โดยในจำนวนนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นกลุ่มที่ได้รับบัตรทองการจ้างงานมากที่สุด คิดเป็นจำนวน 293 คน ครองสัดส่วนของบัตรทั้งหมดที่จ่ายออกไปถึงร้อยละ 54 รองมาคือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีจำนวน 99 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ด้านวัฒนธรรมมีจำนวน 63 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ด้านการเงินมีจำนวน 43 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ และด้านการศึกษามีจำนวน 37 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ส่วนชาวต่างชาติที่ได้รับบัตรทองการจ้างงานมากที่สุด เป็นชาวอเมริกันทั้งหมด 127 คน รองลงมาคือ ชาวฮ่องกง 79 คน ชาวอังกฤษ 42 คน ชาวมาเลเซีย 36 คน และชาวเดนมาร์ก 32 คน เป็นต้น


 

ผลสัมฤทธิ์อื่นๆ ที่ได้จากการดำเนินการยังรวมถึง การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ซึ่งจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถขยายเวลาจาก ปีเป็น ปีได้ และได้มีการอนุมัติแล้ว 487 คน นอกจากนี้ยังได้ออกใบอนุญาตทำงานให้กับศิลปินอิสระ (Work Permit for Foreign Professional Artist) จำนวน 84 ใบ ใบอนุญาตทำงานสำหรับบุตรหลานที่บรรลุนิติภาวะแล้วของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ (Work Permit for Foreign Professionals Adult Child) จำนวน 29 ใบ และวีซ่ารอการว่าจ้าง (ROC Employment - Seeking Visa) อีก 16 ใบ เป็นต้น


 

นับตั้งแต่ที่มีการบังคับใช้ Foreign Professionals Act จนปัจจุบัน การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติก็มีบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเห็นได้ชัด และจนถึงสิ้นเดือนพ.ปีนี้ มีจำนวนผู้ได้รับการอนุมัติ 31,370 คน เมื่อเทียบกับก่อนหน้าที่จะมีการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าว ในปี 2017 มีเพียงจำนวน 28,563 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 ถือเป็นการช่วยลบช่องว่างด้านบุคลากรในประเทศของไต้หวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ