:::

NCCU และนิด้าร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ผลักดันโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และการวิจัยร่วมกัน

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา (ขวา) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กับนายกัวหมิงเจิ้ง อธิการบดี NCCU (ภาพจาก NCCU)

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา (ขวา) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กับนายกัวหมิงเจิ้ง อธิการบดี NCCU (ภาพจาก NCCU)

NCCU วันที่ 26 ธ.ค. 62

 

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นายกัวหมิงเจิ้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ (National Chengchi University, NCCU) นำคณะตัวแทนเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration, NIDA) โดย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง นิด้าถือเป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติของไทย มีภารกิจที่คล้ายคลึงกับสถาบันวิจัยแห่งชาติไต้หวัน (Academia Sinica) โดยมุ่งมั่นดำเนินการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจ เพื่อใช้เป็นหลักอ้างอิงให้กับรัฐบาล ในการกำหนดนโยบายของชาติต่อไป


 

NCCU และนิด้า มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาเป็นเวลานาน โดยในทุกปี จะมีนักศึกษาชาวไทยที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ NCCU นอกจากนี้ ทั้ง 2 สถาบันยังได้ร่วมลงนามข้อตกลงระยะยาว ว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างกัน โดย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม กล่าวว่า NCCU เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในสถาบันนิด้า นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไทยที่เคยเดินทางไปเยือน NCCU ต่างให้การยอมรับเป็นเสียงเดียวกัน พร้อมชี้แจงว่า ภารกิจในปัจจุบันของทางสถาบันนิด้าคือ การผลักดันให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และการวิจัยร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายที่อธิการบดีกัวฯ ต้องการส่งเสริมเช่นเดียวกัน


 

โดยนายกัวหมิงเจิ้งชี้แจงว่า ไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของไต้หวัน พวกเราต้องการที่จะเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศเพื่อนบ้านด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ให้เกิดความใกล้ชิดยิ่งขึ้น รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสถาบันนิด้า กล่าวว่า นอกจากคาดหวังที่จะแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ NCCU แล้ว ยังขอให้คำมั่นว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ จะพาคณะนักศึกษาเดินทางไปเยือน NCCU ด้วยตนเอง  เพื่อร่วมอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อทางวิชาการ สำหรับการวิจัยร่วมกันในอนาคต


 

NCCU แถลงว่า  นิด้าเป็นสถาบันบ่มเพาะคณาจารย์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากที่สุด ในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย การผนึกกำลังของคณาจารย์ในสถาบัน  มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากในประเทศไทย และได้รับการขนานนามร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University, CU) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University, TU) ว่าเป็น “3 สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย”