:::

TECO จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อรับมือกับโรคโควิด – 19 พร้อมแบ่งปันประสบการณ์แนวทางป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน

ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้บูรณาการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับโรคโควิด – 19 โดยประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยและกลุ่มนักธุรกิจไต้หวันในไทย (ภาพจากคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล)

ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้บูรณาการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับโรคโควิด – 19 โดยประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยและกลุ่มนักธุรกิจไต้หวันในไทย (ภาพจากคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล)

คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล วันที่ 23 มี.. 63

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรการป้องกันโรคระบาด มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศ และประกาศเตือนภัยการเดินทางของรัฐบาล ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกิจการทุกประเภทของนักธุรกิจไต้หวันในต่างประเทศ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) ได้บูรณาการทรัพยากรของหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่บรรดานักธุรกิจไต้หวันที่เข้ามาขอความช่วยเหลือโดยทันที ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 20 มี.. TECO ได้เชิญนายกสมาคมนักธุรกิจไต้หวันจากทุกพื้นที่ในประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยที่ประชุมมีมติจัดตั้ง “คณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับนักธุรกิจไต้หวันในไทย เพื่อรับมือกับโรคโควิด – 19” (ชื่อย่อ คณะทำงานเฉพาะกิจฯ)


 

ในอนาคต TECO จะทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมตัวแทนนักธุรกิจไต้หวันที่พำนักในไทยเข้าร่วมใน “คณะทำงานเฉพาะกิจฯ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุดและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค ชี้แจงและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคระบาด รวบรวมความต้องการของบรรดานักธุรกิจไต้หวันในไทยที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในครั้งนี้ บูรณาการทรัพยากรการป้องกันโรคระบาดของภาคเอกชนทั้งไทยและไต้หวัน รวมถึงเชื่อมโยงทรัพยากรภาครัฐของไทย – ไต้หวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักธุรกิจไต้หวันในไทย อีกทั้งช่วยเผยแพร่ข้อมูลสำคัญและสื่อสารกับ TECO เชื่อมโยงกลไกความร่วมมือในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน ระหว่าง TECO กับกลุ่มนักธรุกิจไต้หวันในไทย ตลอดจนร่วมแบ่งปันประสบการณ์แนวทางการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน


 

นอกจากนี้ ในอนาคต คณะทำงานเฉพาะกิจฯ จะมีการจัดการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ ทรัพยากรด้านการป้องกันโรคระบาด ความต้องการทรัพยากรทางการแพทย์ คำชี้แนะในการพยุงธุรกิจฝ่าช่วงวิกฤตโรคระบาดและแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ โรงงานของเหล่านักธุรกิจไต้หวันในไทย และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต เป็นต้น รวมไปถึงผนวกทรัพยากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันโรคระบาดให้กับนักธุรกิจไต้หวันในไทย ตลอดจนร่วมแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม


 

ในช่วงเวลาสำคัญแห่งการป้องกันและควบคุมโรคระบาด TECO จะทำการอัพเดทข้อมูลสถานการณ์โรคโควิด – 19 ในไทย – ไต้หวันและมาตรการป้องกันโรคระบาด ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ ศุกร์ โดยจะทำการเผยแพร่ลงใน “เว็บไซต์รายงานสถานการณ์โรคไทย ไต้หวัน” (http://COVID-19.Taiwan-Thailand.Netนอกจากนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแบบรวมศูนย์ TECO ยัง ได้จัดตั้งแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรม (Telegram) ภายใต้ชื่อ iTaiwan 119 เพื่อเชิญชวนให้ชาวจีนโพ้นทะเลที่สนใจสถานการณ์การระบาดล่าสุด เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแอปฯ ดังกล่าว