:::

ประธาน OCAC กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บรรดานักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล

New Southbound Policy。ดร.ถงเจิ้นหยวนกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แนะแนว ฯ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถก้าวสู่ระดับชั้นต่างๆ ในสถาบันการศึกษาไต้หวันได้อย่างมั่นคงราบรื่น เชื่อว่านักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลจะรักไต้หวันมากขึ้น ผ่านการได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาเจ้าหน้าที่ฯ (ภาพจาก OCAC)
ดร.ถงเจิ้นหยวนกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แนะแนว ฯ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถก้าวสู่ระดับชั้นต่างๆ ในสถาบันการศึกษาไต้หวันได้อย่างมั่นคงราบรื่น เชื่อว่านักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลจะรักไต้หวันมากขึ้น ผ่านการได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาเจ้าหน้าที่ฯ (ภาพจาก OCAC)

OCAC วันที่ 29 .. 63

 

เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาสำหรับชาวจีนโพ้นทะเลของสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น ทำความเข้าใจกับนโยบาย ข้อกฎหมาย และข้อมูลกิจกรรม สำหรับนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่แนะแนวฯ ของแต่ละสถาบัน เพื่อผลักดันให้ประสบการณ์การดูแลนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล ได้รับการสืบสานต่อไปอย่างสมบูรณ์ โดยเมื่อวันที่ 29 .คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (OCAC) ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สำหรับชาวจีนโพ้นทะเลในเขตภาคเหนือของไต้หวันขึ้นที่มหาวิทยาลัยหมิงฉวน (Ming Chuan University, MCU) โดยได้ติดต่อเชิญเจ้าหน้าที่แนะแนวฯ ทั้งหมด 52 คนจาก 42 สถาบันศึกษา เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ โดยดรถงเจิ้นหยวน ประธาน OCAC นางเซิ่นเพ่ยตี้ อธิการบดี MCU และนายหลี่เฉวียน ประธานคณะกรรมการบริหารของ MCU ก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย


 

ระหว่างเริ่มการประชุม ดร.ถงฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่แนะแนวฯ สำหรับการอุทิศตนเพื่อนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะในปีนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้ยิ่งเพิ่มความยากลำบากในการดำเนินภารกิจมากยิ่งขึ้น และขอบคุณที่ทุกคนให้ความร่วมมือกับรัฐบาล พร้อมช่วยให้นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลสามารถก้าวสู่ระดับชั้นต่างๆ ในสถาบันการศึกษาไต้หวันได้อย่างมั่นคงราบรื่น เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลจะรักไต้หวันมากขึ้น ผ่านการได้รับความช่วยเหลือด้วยความยินดีจากเจ้าหน้าที่แนะแนวฯ


 

ดร.ถงฯ เน้นย้ำว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการปูรากฐานของประเทศให้เกิดความแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้ OCAC จึงมีความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาวจีนโพ้นทะเลและนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลต่อไป นอกจากนี้ ดร.ถงฯ ยังได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมในด้านการพัฒนากิจการด้านการศึกษาในอนาคตของOCAC โดยได้ระบุไว้ ประการ ดังนี้


 

ประการแรก จัดตั้งแพลตฟอร์มให้บริการด้านการศึกษาและการเปิดรับสมัครนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของไต้หวันเข้าไว้ด้วยกัน แบ่งปันให้กับนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลกและอาจารย์สอนภาษาจีน


 

ประการที่ นอกจากการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล ในการฝึกงานในไต้หวันแล้ว ยังต้องการช่วยให้พวกเขาเหล่านั้น ก้าวสู่สังคมการทำงานในไต้หวันหลังสำเร็จการศึกษาอีกด้วย โดย OCAC จะประสานความร่วมมือกับธนาคารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นบริษัทจัดหางานในไต้หวัน ผลักดันแพลตฟอร์มบุคลากรชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก เชื่อมโยงให้นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลและบริษัทที่มีความต้องการบุคลากรเหล่านี้ ได้มีโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน


 

ประการที่ รวบรวมเนื้อหาการเรียนรู้ดิจิทัลของไต้หวัน จัดตั้งแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก เพื่อให้บริการช่องทางการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์แก่พวกเขา


 

นางเซิ่นฯ กล่าวว่า หลังจากที่ดร.ถงฯ เข้ารับตำแหน่งประธาน OCAC ก็ได้เร่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการให้บริการและการแลกเปลี่ยนผ่านนโยบายดิจิทัล อย่างกระตือรือร้น เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาวจีนโพ้นทะเลและนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลในไต้หวันเป็นอย่างมาก ขอแสดงความขอบคุณ OCAC สำหรับการจัดการประชุมขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่แนะแนวฯ ต่างได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน


 

เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่แนะแนวฯ เป็นไปอย่างมีระบบ ร่วมแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงการนำเสนอปัญหาที่ได้ประสบพบเจอระหว่างการดำเนินงาน OCAC ได้ผลักดันกลไก “แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล” โดยจะทยอยจัดขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของไต้หวัน สลับกันในทุกปี พร้อมทั้งติดต่อเชิญเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมชี้แจงนโยบายล่าสุดในการประชุมด้วย