:::

ปธน.ไช่ฯ ให้การต้อนรับ Mr. John Dennis ผอญ. คนใหม่ของสนง. ตัวแทนรัฐบาลอังกฤษประจำกรุงไทเป

New Southbound Policy。ปธน.ไช่อิงเหวินให้การต้อนรับ Mr. John Dennis ผอญ.สนง. ตัวแทนรัฐบาลอังกฤษประจำกรุงไทเป พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)
ปธน.ไช่อิงเหวินให้การต้อนรับ Mr. John Dennis ผอญ.สนง. ตัวแทนรัฐบาลอังกฤษประจำกรุงไทเป พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

สาระสำคัญของเนื้อข่าว :
♦ ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันคาดหวังที่จะเห็นไต้หวัน - อังกฤษร่วมเปิดการเจรจาลงนามความตกลงการค้าเสรี (FTA) และความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน (BIA) ระหว่างไต้หวัน – อังกฤษในเร็ววัน

♦ เพื่อผลักดันนโยบายประเทศสองภาษา ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไต้หวันและสนง.ตัวแทนรัฐบาลอังกฤษประจำกรุงไทเป ได้ร่วมเจรจาในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษารูปแบบไฮบริดที่มีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กัน

♦ สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด – 
19 แพร่ระบาดอย่างรุนแรง ไต้หวัน – อังกฤษจึงได้ประสานความร่วมมือและจัดการประชุมเสวนาในประเด็นหัวข้อต่างๆ ขึ้นมากมาย อาทิ การบริจาคเวชภัณฑ์การป้องกันโรคระบาด การจัดซื้อวัคซีน เป็นต้น
-------------------------------------------
ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 19 .. 64

 

เมื่อวันที่ 19 .ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้ให้การต้อนรับ Mr. John Dennis ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ของสำนักงานตัวแทนรัฐบาลอังกฤษประจำกรุงไทเป (British Office Taipei) โดยปธน.ไช่ฯ ได้แสดงการต้อนรับในฐานะตัวแทนของประชาชนไต้หวัน พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นทั้งสองประเทศร่วมเปิดการเจรจาลงนามความตกลงการค้าเสรี (FTA) และความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน (BIA) ระหว่างไต้หวัน – อังกฤษในเร็ววัน ตลอดจนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างกันในเชิงลึกอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ปธน.ไช่ฯ กล่าวว่า ปี 2021 สำหรับไต้หวันและอังกฤษ เป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่ง หลังจากนี้ การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมของอังกฤษหลังจากที่ถอนตัวจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ (Brexit) โดยเฉพาะการวางยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก นับเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตาและให้ความสำคัญ สำหรับไต้หวันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในทั่วโลก การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการก้าวสู่เวทีนานาชาติ ล้วนแต่เป็นความท้าทายที่สำคัญของไต้หวันในปีนี้

 

ปธน.ไช่ฯ ระบุว่า เพื่อผลักดันนโยบายประเทศสองภาษา ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไต้หวันและสนง.ตัวแทนรัฐบาลอังกฤษประจำกรุงไทเป ได้ร่วมเจรจาในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษารูปแบบไฮบริดที่มีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กัน โดยคาดหวังที่จะบ่มเพาะบุคลากรสองภาษาให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในเวทีนานาชาติให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป

 

ปธน.ไช่ฯ ชี้แจงว่า ในแง่ของความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน หลายปีมานี้ ไต้หวัน – อังกฤษได้เร่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเงิน และพลังงานลมในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางด้านการค้าแบบทวิภาคีก็มีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ปธน.ไช่ฯ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไต้หวัน – อังกฤษ จะสามารถร่วมเปิดการเจรจาเพื่อลงนามความตกลงการค้าเสรี (FTA) และความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน (BIA) ได้ในเร็ววัน

 

ปธน.ไช่ฯ แถลงว่า ในช่วงนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 แพร่ระบาดอย่างรุนแรง ไต้หวัน – อังกฤษจึงได้ประสานความร่วมมือและจัดการประชุมเสวนาในประเด็นหัวข้อต่างๆ ขึ้นมากมาย อาทิ การบริจาคเวชภัณฑ์การป้องกันโรคระบาด การจัดซื้อวัคซีน เป็นต้น โดยในระหว่างสถานการณ์โควิด – 19 เช่นนี้ ทั้งสองประเทศได้ช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ โดยพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสานความร่วมมือกับอังกฤษต่อไป เพื่อร่วมสร้างคุณประโยชน์ด้านการป้องกันโรคระบาดให้แก่ประชาคมโลก