New Southbound Policy Portal

“หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้นำในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก” ที่กต.ไต้หวันจัดขึ้น ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์

นายสวีซือเจี่ยน (ที่ 5 จากขวา) รมช.กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ (ภาพจากกต.ไต้หวัน)

นายสวีซือเจี่ยน (ที่ 5 จากขวา) รมช.กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ (ภาพจากกต.ไต้หวัน)

กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 29 .. 62

 

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้นำในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก (2019 Taiwan Study Program for Future Leaders from Indo-Pacific Region) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 28 .โดยนายสวีซือเจี่ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันทำหน้าที่เป็นประธานพิธี และผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ ซึ่งเยาวชนที่มาจากนานาประเทศต่างให้การยอมรับว่า หลักสูตรในครั้งนี้ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับไต้หวันให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งในงานเลี้ยงฉลองอาหารค่ำ ได้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้สำเร็จการฝึกอบรม เพื่อขึ้นรายงานผลสัมฤทธิ์ แบ่งปันข้อคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม งานครั้งนี้ยังมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสำนักงานตัวแทนประเทศต่างๆ ประจำไต้หวันให้เกียรติเดินทางมาเข้าร่วม ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน


 

ในปีนี้ มีผู้นำเยาวชนกว่า 45 คน จาก 17 ประเทศ อาทิ ไทย ตูวาลู สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ สาธารณรัฐปาเลา สาธารณรัฐนาอูรู เกาหลี ออสเตรีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เวียดนามและฟิลิปปินส์ เป็นต้น เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในไต้หวัน เป็นเวลา วัน คืน ทำให้บรรดาเยาวชนต่างชาติได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักประชาธิปไตย อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว และนโยบายรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผ่านการร่วมอภิปรายกลุ่มย่อย และเข้ารับฟังปาฐกถาในหัวข้อพิเศษต่างๆ


 

นอกจากนี้ ค่ายฝึกอบรมยังได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในไต้หวัน อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง โรงงานบำบัดน้ำเสียตี๋ฮว่า อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค มหกรรมการเกษตรเถาหยวน ฐานบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ฟาร์มเกษตร และไร่ชา เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนจากนานาประเทศเกิดความเข้าใจไต้หวัน ในด้านการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ นวัตกรรมทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์ และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ซึ่งเยาวชนต่างชาติต่างเกิดความประทับใจมิรู้ลืมกับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วในไต้หวัน การเป็นศูนย์รวมบุคลากรชั้นยอด อาหารเลิศรส และสภาพบ้านเมืองที่สะอาดสะอ้าน เป็นต้น


 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำเยาวชนในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก เดินทางมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของไต้หวัน ในด้านการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในสถานที่จริง รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับไต้หวันในทุกแง่มุม ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในเชิงลึก กต.ไต้หวันจึงได้จัดกิจกรรม “ค่ายฝึกอบรมไต้หวัน” แบบแบ่งเขตขึ้นในปี 2009 และได้เปลี่ยนชื่อจาก “ค่ายฝึกอบรมไต้หวัน” เป็น “ค่ายฝึกอบรมผู้นำเยาวชนนานาชาติ” นับตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา ภายหลังในปี 2018 เพื่อต้องการขยายประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน จึงได้จัดหลักสูตรบูรณาการขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น “หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้นำเยาวชนในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก” นับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป อนึ่ง เพื่อเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ไต้หวันในเวทีนานาชาติ และเสริมสร้างพลังสนับสนุนไต้หวันของมิตรประเทศให้เกิดความแข็งแกร่งยิ่งๆขึ้นไป