New Southbound Policy Portal

คณะอาสาสมัครในต่างประเทศของม. NTUE ส่งเสริมให้เยาวชนใน 2 โรงเรียนทางภาคเหนือของไทยได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รับเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

สาระสำคัญของเนื้อข่าว :
 “คณะอาสาสมัครในไทย” ของมหาวิทยาลัยการศึกษาไทเปมีกำหนดการเดินทางไปให้บริการอาสาสมัครในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยเป็นประจำทุกปี และได้จัดระดมทุนการศึกษาเพื่อนำไปมอบให้กับฝ่ายประถมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากวงฟู่ (Khung Fu High School) และโรงเรียนก่วงหัว (Kwong Hoa School) ที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของไทย

♦ คณะอาสาฯ ได้ประสานความร่วมมือกับสโมสรโรตารี ในการจัดตั้ง “โครงการทุนการศึกษาในไทย” โดยในทุกปี จะมีการจัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนใน สถาบันรวมทั้งสิ้น 100,000 เหรียญไต้หวัน

♦ เมื่อปีที่แล้ว ทางคณะอาสาฯ ยังได้จัดกิจกรรมรับบริจาคเครื่องนุ่งห่ม หนังสือ และเครื่องเขียน เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบสนองที่ดีจากประชาชนทั่วทุกพื้นที่ในไต้หวัน สามารถรวบรวมสิ่งของบริจาคได้ทั้งสิ้นกว่า 
2,000 ลัง
-------------------------------------------
NTUE วันที่ 16 .. 63

 

คณะอาสาสมัครในไทย” ของมหาวิทยาลัยการศึกษาไทเป (National Taipei University of Education, NTUE) นอกจากจะมีกำหนดการเดินทางไปให้บริการอาสาสมัครในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังได้จัดระดมทุนการศึกษาเพื่อนำไปมอบให้กับฝ่ายประถมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากวงฟู่ (Khung Fu High School) และโรงเรียนก่วงหัว (Kwong Hoa School) อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บรรดาเยาวชนของทั้ง โรงเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลว่าครอบครัวจะไม่มีเงินส่งเสียค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน

 

NTUE ได้ริเริ่มก่อตั้ง “คณะอาสาสมัครในไทย” ตั้งแต่ปี 2008 โดยเริ่มแรกคณะอาสาฯ ได้เดินทางไปให้บริการอาสาสมัครยังโรงเรียนกวงฟู่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย เพื่อสอนภาษาจีนให้กับบรรดานักเรียนชั้นประถมศึกษา ตราบจนเมื่อ ปีที่แล้ว ขอบเขตการบริการได้ขยายไปสู่โรงเรียนก่วงหัวที่ตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียง

 

เฉินผิ่นอวี๋ หัวหน้าคณะอาสาฯ กล่าวว่า พวกเขาได้ประสานความร่วมมือกับสโมสรโรตารี ในการจัดตั้ง “โครงการทุนการศึกษาในไทย” โดยในทุกปี จะมีการจัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนใน สถาบันรวมทั้งสิ้น 100,000 เหรียญไต้หวัน ซึ่งทุนจำนวนนี้เป็นเงินที่รวบรวมมาจากกิจกรรมการบริจาคโลหิต เฉินฯ ระบุว่านักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะอาสาฯ มีจำนวนประมาณ 8 – 10 คนต่อปี โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดปีการศึกษา ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา มีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

เฉินฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับนักเรียนในโรงเรียนก่วงหัว เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางทุนทรัพย์ ดังนั้นในช่วง ปีมานี้ ทางคณะอาสาฯ จึงได้จัดแบ่งทุนการศึกษาที่เดิมสามารถช่วยให้นักเรียนส่วนน้อยยกเว้นค่าเล่าเรียนได้ตลอดทั้งปี มาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนจำนวน 50 – 60 คนได้รับทุนการศึกษาครึ่งจำนวน เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเด็กทุกคนในการเข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้ เฉินฯ ยังกล่าวว่า เมื่อปีที่แล้ว ทางคณะอาสาฯ ยังได้จัดกิจกรรมรับบริจาคเครื่องนุ่งห่ม หนังสือ และเครื่องเขียน เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบสนองที่ดีจากประชาชนทั่วทุกพื้นที่ในไต้หวัน สามารถรวบรวมสิ่งของบริจาคได้ทั้งสิ้นกว่า 2,000 ลัง โดยในปีที่แล้วได้จัดส่งให้ โรงเรียนข้างต้นเป็นจำนวน 70 กว่าลัง และในปีนี้ได้จัดส่งเพิ่มให้อีก 20 ลัง นอกจากนี้ ยังได้จัดส่งหนังสือกว่า 1,700 เล่มให้โรงเรียนกวงฟู่เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นผลอันสืบเนื่องมาจากในปีนี้ทางโรงเรียนได้ทำการเปิดใช้ห้องสมุดอย่างเป็นทางการ จึงมีความต้องการหนังสือเป็นจำนวนมาก

 

เมื่อช่วงที่ผ่านมา ทางโรงเรียนกวงฟู่ได้ยื่นเสนอแผนรับบริจาคหนังสือจากคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันโดยหลังจากที่ทราบเรื่อง ทางคกก.กิจการชาวจีนโพ้นทะเล ก็ได้เร่งรวบรวมหนังสือภาษาจีนกว่าพันเล่มจัดส่งไปให้ ประกอบด้วย หนังสือภาพ หนังสือนิทาน นวนิยาย สารานุกรม และนิตยสารสำหรับเยาวชน โดยเฉินฯ กล่าวว่า หนังสือเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทรัพยากรการศึกษาที่ดีที่สามารถเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้แก่บรรดาเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการแต่งแต้มให้ห้องสมุดดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถกระตุ้นความสนใจด้านภาษาจีนให้แก่บรรดาเยาวชนอีกด้วย