:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。ดร. ถงเจิ้นหยวน (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) ผอญ. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับทูตเกษตรเยาวชนไต้หวัน เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 62

ทูตเกษตรเยาวชนไต้หวันเยือนไทยเป็นครั้งแรก กระตุ้นโอกาสความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไต้หวัน – ไทย

คณะทูตเกษตรเยาวชน ปี 2019 ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการการเกษตร สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 12ส.ค. เพื่อทัศนศึกษาเป็นเวลา 6 วัน โดย 3 วันแรกมีกำหนดการเยี่ยมชมหน่วยงานในกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร อันจะเป็นการกระตุ้นโอกาสความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไต้หวัน – ไทย

New Southbound Policy。ผศ.ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ ประธานหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำรายละเอียดหลักสูตร (ภาพจาก NSYSU)

NSYSU จัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระหว่างไต้หวัน – ไทย

เพื่อขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยจงซาน (National Sun Yat-sen University, NSYSU) รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ระหว่างไต้หวัน – ไทย ครั้งที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้ได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ ที่จัดขึ้นที่ไต้หวัน โดยในอนาคต คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Department of Biological Sciences) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Institute of Bi

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ทูตเกษตรเยาวชนทั้ง 15 คน เดินทางถึงประเทศไทย และเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 13 ส.ค. ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนกรีนเฮ้าส์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการไทย สำนักข่าว CNA วันที่ 13 ส.ค. 62

ทูตเกษตรเยาวชนไต้หวันได้รับแรงบันดาลใจ จากประสบการณ์การเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย

เพื่อเร่งผลักดัน “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” ในปีนี้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และคณะกรรมการการเกษตร สภาบริหารไต้หวัน ได้ร่วมกันจัด “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชน สู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ปี 2019” ภายใต้แนวคิด “เอื้อประโยชน์เชิงรูปธรรม การเกษตรแบบยั่งยืน” โดยทำการคัดเลือกเยาวชน 30 คนที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง หรือปศุสัตว์ และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยนยังประเทศไทยและประเทศอินเดีย เป็นเวลา 1 สัปดาห์

New Southbound Policy。นายถงซื่อเหิง (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา NUK นางไล่อี๋ซิ่ว (ที่ 1 จากซ้าย) และกรรมการคุมสอบจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน (ภาพจาก NUK)

แห่งเดียวในไต้หวัน ! NUK และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกันจัดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย ครั้งที่ 4

เพื่อขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) นับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาสง (National University of Kaohsiung, NUK) ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Sirindhorn Thai Language Institute, Chulalongkorn University) ในการจัดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย สำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (Chulalongkorn University Proficiency Test of Thai as a Foreign Language, CU-TFL) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ส.ค. ที่ผ่านมา ข้อ

New Southbound Policy。ไต้หวัน – ไทยร่วมส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมจากเมืองหลวงสู่ชนบท เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก

ไต้หวัน – ไทยร่วมส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมจากเมืองหลวงสู่ชนบท เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก

สำนักงานบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) กระทรวงเศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ของไทย จัด "การประชุมสัมมนาว่าด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจากเมืองหลวงสู่ชนบท ฟื้นฟูการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเครือข่ายนวัตกรรม (APEC Local Innovation Ecosystem Forum)" ขึ้น เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนกันทั้งมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ และแบ่งปันประสบการณ์ของผลสำเร็จ ในด้านนวัตกรรมการพัฒนาจากเมืองหลวงสู่ชนบท ของตั

New Southbound Policy。ไต้หวัน – ไทยร่วมส่งเสริมการยกระดับ SMEs สู่เศรษฐกิจดิจิทัล เน้นพัฒนาศักยภาพสตรี

ไต้หวัน – ไทยร่วมส่งเสริมการยกระดับ SMEs สู่เศรษฐกิจดิจิทัล เน้นพัฒนาศักยภาพสตรี

สำนักงานบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) กระทรวงเศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ส่งเสริมผลักดันแผน “APEC SMEs Online-to-Offline (O2O) Initiative” ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 เพื่อเสริมสร้างการปรับโครงสร้าง SMEs ให้สามารถเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในปีนี้ได้ร่วมมือกับไทยจัดการประชุมสัมมนาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพสตรีและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ พร้อมหวังว่าจะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในเชิงลึก

New Southbound Policy。สำนักงานทรัพยากรน้ำไต้หวันนำคณะผู้ประกอบการไต้หวัน เข้าร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2019 แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่

สำนักงานทรัพยากรน้ำไต้หวันนำคณะผู้ประกอบการไต้หวัน เข้าร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2019 แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่

สำนักงานทรัพยากรน้ำ (Water Resources Agency, MOEA) กระทรวงเศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย โดยได้นำคณะผู้ประกอบการไต้หวัน 9 บริษัท เดินทางไปแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ โดยเข้าร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านทรัพยากรน้ำจากไต้หวัน (Expo of Innovative Water Products and Services from Taiwan) ณ สำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ซึ่งเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 31 ก.ค.และจัดติดต่อกันเป็น

New Southbound Policy。ผลสัมฤทธิ์จากการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ปรากฎชัดขึ้น คกก.การเกษตรไต้หวัน มุ่งขยายตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่อง (ภาพจาก MOFA)

ผลสัมฤทธิ์จากการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ปรากฎชัดขึ้น คกก.การเกษตรไต้หวัน มุ่งขยายตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. คณะกรรมการการเกษตรสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า คณะกรรมการการเกษตรได้ผลักดันโครงการนโยบายมุ่งใต้ใหม่ มาเป็นเวลา 3 ปีกว่า นอกจากการส่งออกสินค้าทางการเกษตรแล้ว ยังได้ตั้งมั่นในหลักการ “แลกเปลี่ยนระหว่างกัน ความร่วมมือที่หลากหลาย สร้างรูปแบบความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน” ในการผลักดันภารกิจต่างๆ อย่างกระตือรือร้น ซึ่งทยอยปรากฎให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์แล้ว

New Southbound Policy。ความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ช่วยให้ไต้หวันเป็นที่รู้จักในสากลมากขึ้นด้วยการทูตเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ช่วยให้ไต้หวันเป็นที่รู้จักในสากลมากขึ้นด้วยการทูตเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency, EPA) สหรัฐฯ จัด “การประชุมสัมมนาว่าด้วยการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ ในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ปี 2019” (South & Southeast Asia-Air Improvements in the Region, SSEA-AIR) ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 2 ส.ค. ณ โรงแรมโนโวเทล ไทเป เถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต (Novotel Taipei Taoyuan International Airport) โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญขอ

New Southbound Policy。ไถหนานได้รับความนิยมจาก นทท.ประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ดึงดูดดาราไทยมาถ่ายทำรายการทีวี

ไถหนานได้รับความนิยมจาก นทท.ประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ดึงดูดดาราไทยมาถ่ายทำรายการทีวี

นับตั้งแต่ที่รัฐบาลไต้หวันมุ่งผลักดันมาตรการผ่อนปรนการตรวจลงตรา (วีซ่า) แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่เป็นต้นมา ในปี 2018 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนไต้หวันจาก 18 ประเทศกลุ่มเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ มีจำนวนสูงถึง 2.59 ล้านคนครั้ง เมื่อเทียบกับปี 2016 เติบโตขึ้น 45 % ทั้งนี้ เป็นผลมาจากในปี 2017 กองการท่องเที่ยว เทศบาลนครไถหนานได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว อาหารเลิศรสและทัศนียภาพอันสวยงามของนครไถหนาน ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทยและเวียดนาม ซ

1 2 3 4 5 >>