:::

ไต้หวันกับสหรัฐฯร่วมมือกันภายใต้กรอบ GCTF จัดประชุมเวิร์กช็อป Achieving 50-50: Empowering Women Leaders in the Indo-Pacific Region

ไต้หวันกับสหรัฐฯร่วมมือกันภายใต้กรอบ GCTF จัดประชุมเวิร์กช็อป Achieving 50-50: Empowering Women Leaders in the Indo-Pacific Region

กระทรวงการต่างประเทศ 10 ธ.ค. 61

กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันสาธารณรัฐจีนร่วมกับสถาบันอเมริกันประจำไต้หวัน สำนักงานไทเป (AIT/T) และมูลนิธิส่งเสริมสิทธิสตรี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Achieving 50-50: Empowering Women Leaders in the Indo-Pacific Region” ระหว่างวันที่ 10-12 ธ.ค.นี้ (2561) ที่กรุงไทเป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรีในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก การประชุมสัมมนาครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ Global Cooperation and Training Framework(GCTF) ครั้งที่ 4 ของปีนี้ ประกอบกับวันที่ 10 ธ.ค.เป็น “วันสิทธิมนุษยชนโลก” ยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในด้านสิทธิมนุษยชนของไต้หวันที่ดำเนินมาเป็นเวลายาวนานได้เป็นอย่างดี

 

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำสตรีในวงการต่างๆ จาก 14 ประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก รวม 30 คน เดินทางมาเข้าร่วม อีกทั้งได้เชิญ Patricia Schroeder, D-CO อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ แสดงปาฐกถา และ Marci Hodge ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานปัญหาสตรีโลก (office of global women's issues) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เดินทางมาร่วมการประชุมด้วย สำหรับหัวข้อการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การเสริมสร้างค่านิยมด้านความเสมอภาคทางเพศของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เสริมสร้างบทบาทสตรีในวงการการเงิน เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมสตรีเข้าร่วมกิจกรรมประชาสังคม เป็นต้น


ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือ GCTF เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติมาแล้ว 14 ครั้ง สำหรับครั้งนี้เป็นการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีครั้งที่ 3 ในอนาคตไต้หวันกับสหรัฐฯ ยังจะร่วมมือกันผลักดันความเสมอภาคทางเพศ ยกระดับการมีส่วนร่วมและสถานภาพของสตรีในวงการต่างๆ ให้สูงขึ้น