:::

》ข้อมูลการขอวีซ่าเข้าไต้หวันและที่อยู่สำนักงานตัวแทนในประเทศต่างๆ

สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยประกาศเพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพขึ้นอีก 42 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย มีผลบังคับทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 1 ปี

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไต้หวัน

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีวีซ่าของสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและเชงเก้น(โดยวีซ่ายังมีอายุใช้งาน) สามารถยื่นขอออนไลน์ได้

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2012 เป็นต้นไป ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น

1