:::

EIU เผยดัชนีประชาธิปไตย ไต้หวันขยับขึ้นสู่อันดับที่ 32

EIU เผยผลการจัดอันดับดัชนีประชาธิปไตยประจำปี 2018 ไต้หวันขยับขึ้นสู่อันดับที่ 32 ในภาพเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 9 รายการ (ภาพจากคลังข้อมูลสำนักข่าว CNA)

EIU เผยผลการจัดอันดับดัชนีประชาธิปไตยประจำปี 2018 ไต้หวันขยับขึ้นสู่อันดับที่ 32 ในภาพเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 9 รายการ (ภาพจากคลังข้อมูลสำนักข่าว CNA)

EIU เผยดัชนีประชาธิปไตย ไต้หวันขยับขึ้นสู่อันดับที่ 32

สำนักข่าว CNA วันที่ 9 ม.ค. 62

สถาบันวิจัย Economist Intelligence Unit (EIU) เผย ดัชนีประชาธิปไตยประจำปี 2018 (Democracy Index 2018) ผลปรากฏว่า ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในโลกคือ นอรเวย์ ไต้หวันคว้าอันดับที่ 32 ขยับขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ในอันดับที่ 33 และจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของทวีปเอเชียและออสเตรเลีย

ผลการจัดอันดับดัชนีประชาธิปไตยของ EIU ครั้งนี้ ได้จากการสำรวจความเป็นประชาธิปไตยของ 167 ประเทศทั่วโลก โดยวัดผลคะแนนจาก 5 ประเด็น ได้แก่กระบวนการเลือกตั้งและความเป็นพหุนิยม (Electoral process and pluralism) ประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล (Functioning of government) การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political participation) วัฒนธรรมการเมือง (Political culture)และเสรีภาพของพลเมือง (Civil liberties) แต่ละประเด็นมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน

สำหรับไต้หวันถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 32 มีคะแนนเฉลี่ย 7.73 คะแนน โดยได้จากกระบวนการเลือกตั้งและความเป็นพหุนิยม 9.58 คะแนน ประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล 8.21 คะแนน การมีส่วนร่วมทางการเมือง 6.11 คะแนน วัฒนธรรมการเมือง 5.63 คะแนน และเสรีภาพของพลเมือง 9.12 คะแนน แม้คะแนนเฉลี่ยจะเท่ากับปีที่แล้ว แต่ขยับขึ้นจากปีที่แล้ว 1 อันดับ นอกจากนี้ไต้หวันยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5 ของทวีปเอเชียและออสเตรเลีย สำหรับอันดับที่ 1-4 ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเป็นเพียงสองประเทศในภูมิภาคที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตย (Full democracy) ซึ่งใน 167 ประเทศที่มีการสำรวจครั้งนี้มี 20 ประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตย (ต้องมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 8 คะแนน) ในขณะที่เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและไต้หวันถูกจัดให้อยู่กลุ่มประเทศที่ยังมีข้อบกพร่องในระบอบประชาธิปไตย (Flawed democracy)

การสำรวจดัชนีประชาธิปไตยประจำปี 2017 ไต้หวันถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 33 นำหน้าจีนซึ่งอยู่ในอันดับที่139 และฮ่องกงซึ่งอยู่ในอันดับที่ 71 และในปี 2018 ฮ่องกงร่วงตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 73 ขณะที่จีนขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่130 ซึ่งในทวีปเอเชียและออสเตรเลีย นำหน้าเพียงอัฟกานิสถาน (อันดับที่143) ลาว (อันดับที่151) และเกาหลีเหนือ (อันดับที่167) เท่านั้น

สำหรับประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ใน 5 อันดับแรกของปี 2018 ได้แก่ นอรเวย์ ไอซ์แลนด์ สวีเดน นิวซีแลนด์และเดนมาร์ก ส่วน 5 อันดับสุดท้าย(อันดับที่ 163-167) ได้แก่ ชาด แอฟริกากลาง คองโก ซีเรียและเกาหลีเหนือ