:::

กรมควบคุมโรคไต้หวัน จัดอบรมเทคนิคการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกับอินโดนีเซีย ผลักดันโครงการความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

กรมควบคุมโรคจัดอบรมเทคนิคการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเชิญเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานที่ของอินโดฯ มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย (ภาพจากกรมควบคุมโรค)

กรมควบคุมโรคจัดอบรมเทคนิคการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเชิญเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานที่ของอินโดฯ มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย (ภาพจากกรมควบคุมโรค)

กรมควบคุมโรค วันที่ 12 มี.. 62

 

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก (Dengue fever) ที่มีการระบาดรุนแรงมากขึ้นไปทั่วโลกในขณะนี้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการป้องกันโรคในภูมิภาค ขณะเดียวกัน ยังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการป้องกันโรคดังกล่าวของไต้หวันให้กับอินโดนีเซีย กรมควบคุมโรค (Taiwan Centers for Disease Control) กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน ได้ผลักดันโครงการความร่วมมือป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2018 ที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับอินโดนีเซียในการจัดทำกลยุทธ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก ควบคู่กับการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญทางเทคนิคระหว่างกัน ล่าสุดได้มีการจัดอบรมเทคนิคการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มี.. 2019 พร้อมเชิญเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดฯ รวม 10 คนให้เดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกระหว่างไต้หวัน - อินโดฯ และปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

 

กรมควบคุมโรคเริ่มผลักดันโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา ผ่านการจัดฝึกอบรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดตั้งคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคระบาดที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนในทางปฏิบัติ รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ของไต้หวันในการป้องกันโรคดังกล่าวให้กับอินโดฯ ใน 6 ประเด็นหลัก อาทิ การเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรค การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้ความรู้ด้านสุขอนามัย และการรักษาทางคลินิก เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้งช่องทางสำหรับการติดต่อประสานงาน นอกจากนี้ยังจัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท้องถิ่น 1 ชุด ซึ่งเป็นการพัฒนาและออกแบบมาจากโมเดลการป้องกันโรคไข้เลือดออกของไต้หวัน สำหรับโครงการในปีนี้คาดว่าจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคให้กับอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเทคนิคการป้องกันโรคอย่างเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับความต้องการในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอินโดนีเซีย และส่งเสริมการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ให้กับคณะทำงานป้องกันโรคระบาดในชุมชน เพื่อปรับปรุงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดของโรคข้ามพรมแดนที่มีต่อสุขภาพของคนไต้หวัน

 

จากข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคพบว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 11 มี.. 2019 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ติดเชื้อจากต่างประเทศจำนวน 78 ราย นับเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในรอบ 10 ปี ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยมาจากอินโดนีเซีย 22 ราย โดยในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเป็นการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกจากต่างประเทศที่มาจากอินโดนีเซียประมาณร้อยละ 8 – 31 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ทางกรมควบคุมโรคได้เชิญศาสตราจารย์ตู้อู่จวิ้น อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยจงซิง หัวหน้าโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีที่แล้วและปีนี้ เป็นวิทยากรแนะนำลักษณะนิสัยของยุงพาหะที่นำโรค ตลอดจนวิธีการป้องกันตนเองหากต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก