:::

》กิจกรรมของสำนักงานตัวแทนในประเทศต่างๆ

ไต้หวันประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)

สำนักงานเศรษฐกิจเเละวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครนักวิเคราะห์ชำนาญการ 1 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผลการแข่งขันโครงการ “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน”

คำชี้แจงขั้นต้นเกี่ยวกับประกาศผลการแข่งขันโครงการ “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน”

ประกาศตารางกำหนดการการเปิดเรียนหลักสูตรนานาชาติเฉพาะทาง ภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำปีการศึกษา 2561

รัฐบาลไต้หวันให้ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน จำนวน 20-25 ทุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อยังไต้หวันในด้าน Thailand 4.0

ประกาศ

สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยประกาศเพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพขึ้นอีก 42 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน

รายชื่อผู้ได้รับทุนภาษาระยะสั้น HES ประจำปี 2018

ทุน 2019 Taiwan Fellowship Program

1 2 3