:::

》กิจกรรมของสำนักงานตัวแทนในประเทศต่างๆ

ประกาศตารางกำหนดการการเปิดเรียนหลักสูตรนานาชาติเฉพาะทาง ภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำปีการศึกษา 2561

รัฐบาลไต้หวันให้ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน จำนวน 20-25 ทุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อยังไต้หวันในด้าน Thailand 4.0

ประกาศ

สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยประกาศเพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพขึ้นอีก 42 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน

รายชื่อผู้ได้รับทุนภาษาระยะสั้น HES ประจำปี 2018

ทุน 2019 Taiwan Fellowship Program

ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรแกรม “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน”

ทุนการศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับสูง ICDF ไต้หวัน

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยเรื่อง 「โครงการการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL/CCCC) 」ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำปี 2561 (ฉบับปรับปรุง)

1 2 3 4