:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。นายหลินจงเหว่ย (ที่ 1 จากขวา) และพันธมิตรของมูลนิธิ ร่วมจัดคูหาในงาน Citylife Garden Fair (ภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ)

โครงการ “iYouth voice” ประจำปี 2020 ของกระทรวงศึกษาฯ ไต้หวัน เปิดรับสมัครรอบที่ 2

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. สำนักงานพัฒนาเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เพื่อส่งเสริมให้บรรดาเยาวชนไต้หวันร่วมเป็นกระบอกเสียงในเวทีนานาชาติ ด้วยวิธีการอันหลากหลาย ทางสำนักงานฯ จึงได้ผลักดันโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “iYouth voice” และจัดสรรเงินอุดหนุนให้กลุ่มเยาวชนไต้หวันเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมนานาชาติในไต้หวัน หรือเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ต่างประเทศ เพื่อให้ทั่วโลกได้มีโอกาสรู้จักไต้หวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการประจำปี 2020 มีกำหนด

New Southbound Policy。Ms. Moira Turley กล่าวว่า ความตกลงว่าด้วยการยอมรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างไต้หวัน – นิวซีแลนด์ จะเอื้อประโยชน์ให้กับตลาดของทั้งสองประเทศ
(ภาพจากสำนักงานตัวแทนนิวซีแลนด์ประจำไต้หวัน)

ไต้หวันและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการยอมรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ตัวแทนไต้หวันและนิวซีแลนด์ได้ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการยอมรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างกัน โดยหวังว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับทวิภาคี ซึ่ง Ms. Moira Turley ผู้แทนรัฐบาลนิวซีแลนด์ประจำไต้หวันกล่าวว่า นี่เป็นการเอื้อผลประโยชน์ร่วมกันของตลาดไต้หวันและนิวซีแลนด์

New Southbound Policy。กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันแถลงว่า ได้อัปโหลดสื่อการสอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รูปแบบดิจิทัลขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ระหว่างเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ)

กระทรวงศึกษาธิการเผย สื่อการสอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รูปแบบดิจิทัลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องระหว่างเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทุกสถาบันการศึกษาในไต้หวัน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายลงมา ต่างเลื่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2019 ออกไปเป็นวันที่ 25 ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการจึงอัปโหลดสื่อการสอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รูปแบบดิจิทัลขึ้นบน “เว็บไซต์เพื่อการศึกษาสำหรับบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” (New Residents Children's Education Website) เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ในระหว่างเฝ้าระว

New Southbound Policy。แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน “การประชุมว่าด้วยแนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าในตลาดประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ปี 2020” ถ่ายภาพร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย นายเย่หมิงซุ่ย (ที่ 8 จากซ้าย) เลขาธิการ TAITRA และคุณเปมิกา ลุสนานนท์ (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป เป็นต้น (ภาพจาก TAITRA)

TAITRA จัดการประชุมด้านแนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าในตลาดประเทศมุ่งใต้ใหม่ 2020

เมื่อวันที่ 20ก.พ. สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ได้จัดการประชุมประจำปีสำหรับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าในตลาดประเทศมุ่งใต้ใหม่ 2020” (New Southbound Market Economic and Trade Trends Forum) โดยยึดแนวคิด “มองให้ไกลออกไปจากไต้หวัน เชื่อมโยงเชิงลึกสู่นานาชาติ” เป็นหลัก โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นและชาวไทย มาร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการขยายตลาดเข้าสู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ซึ่งภายในงา

New Southbound Policy。คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน HWHS เดินทางไปให้บริการอาสาสมัครด้านการศึกษา ที่พื้นที่ทางภาคเหนือของไทย ตลอดช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูหนาวปีนี้ (ภาพจาก HWHS)

คณะอาจารย์และนักเรียน HWHS เดินทางไปให้บริการอาสาสมัครด้านการศึกษา ในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. โรงเรียนมัธยมศึกษาหงเหวิน (Hong Wen High School, HWHS) ที่ตั้งอยู่ในนครไถจง พื้นที่ทางภาคกลางของไต้หวัน แถลงว่า ในปีนี้ทางโรงเรียนฯ ได้ส่งตัวแทนรวม 52 คน ประกอบด้วย นักเรียน 47 คน อาจารย์ 3 คน และอาจารย์จากโรงเรียนอื่นที่เกษียณอายุราชการแล้วอีก 2 คน เดินทางไปเยือนโรงเรียนบ้านปางมะหันและโรงเรียนประถมศึกษาไท่กวง ซึ่งเป็นโรงเรียนชนบทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย เพื่อให้บริการอาสาสมัครด้านการศึกษา ในระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 9 ก.พ.

New Southbound Policy。มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัว มอบทุนการศึกษาให้แก่นางสาวปิยะธิดา ลีลากุด (ขวา) นักศึกษาปริญญาโทที่ศึกษาต่อในไต้หวัน (ภาพจาก TECO)

มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวและสนง.ตัวแทนไต้หวันในไทย มอบทุนการศึกษาให้กับ นศ.ไทยในไต้หวัน ระดับปริญญาโทขึ้นไป ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย (TECO) แถลงว่า ภายใต้การชี้นำของ ดร. ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัว (Chung Hwa Rotary Educational Foundation) ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในไต้หวัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ร่วมสมัครขอทุนเพื่อการศึกษา โดยในปีนี้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว

New Southbound Policy。ดร. ถงเจิ้นหยวน (แถวหลังที่ 2 จากขวา) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบรรดานักเรียนไทยทั้ง 10 คน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน (ภาพจาก TECO)

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาแบบทวิภาคี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ดร. ถงเจิ้นหยวน ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย (TECO) ได้ทำหน้าที่มอบทุนการศึกษารวมมูลค่า 200,000 บาท ให้กับนักเรียนไทยจำนวน 10 คน โดยบรรดานักเรียนที่ได้รับทุนทั้ง 10 คนนี้ จะมีกำหนดเดินทางไปเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ (National Chengchi University, NCCU) ในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนปีนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างไต้หวัน – ไทย ในเชิงลึก

New Southbound Policy。นโยบายมุ่งใต้ใหม่ประสบความสำเร็จชัด ทั้งด้านการศึกษา การลงทุน และการแพทย์

นโยบายมุ่งใต้ใหม่ประสบความสำเร็จชัด ทั้งด้านการศึกษา การลงทุน และการแพทย์

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) แถลงว่า ทางสำนักงานฯ ได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือในโครงการระหว่างไต้หวัน – ไทยอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบบทวิภาคี ที่ประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัดในด้านต่างๆ ดังนี้

New Southbound Policy。สำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย ประกาศระเบียบการสมัครทุนการศึกษา 3 รายการ พร้อมกระตุ้นให้นักศึกษาไทย เดินทางไปศึกษาต่อยังไต้หวัน (ภาพจาก TECO)

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย ประกาศระเบียบการสมัครทุนการศึกษา 3 รายการ และช่องทางให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษาไทยที่ประสงค์จะศึกษาในไต้หวัน

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย (TECO) ได้ประกาศระเบียบการสมัครทุนการศึกษาที่สำคัญ ทั้งหมด 3 รายการ ประกอบด้วย ทุนการศึกษาไต้หวัน (Taiwan Scholarship) ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาจีน (Huayu Enrichment Scholarship) ของกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และทุนสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นของมูลนิธิมิตรภาพไทย – ไต้หวัน จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชาวไทยร่วมลงทะเบียนสมัคร เพื่อเดินทางไปเข้ารับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในไต้หวัน

New Southbound Policy。รศ.เย่เยว่เจียว (ซ้าย) และเลขาธิการคณบดี และคุณอนงค์ ทิพย์หาญ เจ้าของไร่ภูตะวันปายร่วมลงนามความตกลงระหว่างกัน (ภาพจาก NHU)

โครงการUSR ของNHU เดินทางโปรโมทแนวคิด Slow City ในไทย

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. มหาวิทยาลัยหนานหัว (Nanhua University, NHU) ที่มีวิทยาเขตตั้งอยู่ที่เมืองเจียอี้ แถลงว่า ทางสถาบันได้ยึดมั่นดำเนินการตามโครงการพัฒนาชุมชน (University Social Responsibility, USR) ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้ช่วยเหลือชุมชนผลักดัน Slow Food ในพื้นที่ และเปิดหลักสูตร “Cittaslow” หรือการพัฒนาไปสู่การเป็น Slow City โดยมีแนวคิดพื้นฐานในการฝึกอบรมเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมให้นักเรียนประยุกต์ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ในชุมชน สร้างความเชื่

1 2 3 4 5 >>